MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

147 Jakobs Bog 5:76–6:5

har bragt mig den b naturlige

frugt igen, så min vingård ikke

længere er fordærvet, og den

dårlige er kastet bort, se, så skal

I glæde jer sammen med mig på

grund af min vingårds frugt.

76 For se, jeg vil i a lang tid oplagre

min vingårds frugt til mig

selv til tiden efter høsten, som

kommer hastigt; og for sidste

gang har jeg passet min vingård

og beskåret den og gravet den

og gødet den; derfor vil jeg i

lang tid oplagre noget af frugten

til mig selv i overensstemmelse

med det, jeg har talt.

77 Og når den tid kommer, da

der igen kommer dårlig frugt

ind i min vingård, da vil jeg lade

den gode og den dårlige samle

ind; og den gode vil jeg bevare

for mig selv, og den dårlige vil

jeg kaste bort til dens eget sted.

Og da kommer a tiden efter høsten

og enden; og min vingård

vil jeg lade b brænde op af ild.

KAPITEL 6

Herren vil genrejse Israel i de sidste

dage – Verden vil blive brændt

op af ild – Menneskene må følge

Kristus for at undgå søen af ild og

svovl. Omkring 544–421 f.Kr.

Og se nu, mine brødre, eftersom

jeg sagde til jer, at jeg ville pro-

75b gs Israel.

76a 1 Ne 22:24–26.

gs Tusindårsriget.

77a Åb 20:2–10;

L&P 29:22–24;

43:29–33; 88:110–116.

b gs Verden – Verdens

ende.

6 1a Jakob 5:1.

2a 1 Ne 22:10–12;

L&P 110:11.

gs Gengivelse af

evangeliet.

b Jakob 5:61.

c 1 Ne 14:14.

d Jakob 5:71.

fetere, se, dette er min profeti,

at det, som denne profet a Zenos

talte angående Israels hus, hvori

han sammenlignede dem med

et forædlet oliventræ, visselig

må ske.

2 Og den dag, da han igen for

anden gang vil udstrække sin

hånd for at a genrejse sit folk,

er den dag, ja, den sidste gang,

at Herrens b tjenere skal gå frem

i hans c kraft for at d passe og

beskære hans e vingård; og efter

det kommer f enden snart.

3 Og hvor velsignede er ikke

de, der har arbejdet flittigt i

hans vingård; og hvor forbandede

er ikke de, der skal blive

stødt ud til deres eget sted!

Og verden skal blive a brændt

op af ild.

4 Og hvor barmhjertig er ikke

vor Gud mod os; for han husker

a Israels hus, både rødder og

grene; og han strækker sine

b hænder frem til dem hele dagen

lang; og de er et c stivnakket

og et genstridigt folk; men så

mange, som ikke vil forhærde

hjertet, skal blive frelst i Guds

rige.

5 Derfor, mine elskede brødre,

bønfalder jeg jer med alvorsord

om at omvende jer og komme

med hjertets faste forsæt og

a holde fast ved Gud, ligesom

han holder fast ved jer. Og mens

e gs Herrens vingård.

f 2 Ne 30:10.

3a 2 Ne 27:2; Jakob 5:77;

3 Ne 25:1.

4a 2 Sam 7:24.

b Jakob 5:47.

c Mosi 13:29.

5a gs Enighed.

Similar magazines