MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Jakobs Bog 6:6–7:3 148

hans barmhjertigheds b arm er

strakt ud mod jer ved dagens

lys, forhærd da ikke hjertet.

6 Ja, hvis I vil høre hans røst i

dag, så forhærd ikke hjertet; for

hvorfor vil I a dø?

7 For se, når I har fået næring

ved Guds gode ord hele dagen

lang, vil I så frembringe dårlig

frugt, så I skal blive a hugget om

og kastet i ilden?

8 Se, vil I forkaste disse ord?

Vil I forkaste profeternes ord;

og vil I forkaste alle de ord, der

er blevet talt om Kristus, efter

at så mange har talt om ham, og

forkaste Kristi gode ord og

Guds kraft og a Helligåndsgaven

og udslukke den hellige Ånd

og drive spot med den store

forløsningsplan, som er blevet

lagt for jer?

9 Ved I ikke, at hvis I gør dette,

så vil forløsningens og opstandelsens

kraft, som er i Kristus, få

jer til at stå med skam og forfærdelig

a skyld for Guds b domstol?

10 Og i overensstemmelse

med a retfærdighedens kraft –

for retfærdigheden kan ikke

afslås – må I gå bort til den b sø

af ild og svovl, hvis flammer

er uudslukkelige, og hvis røg

stiger op for evigt og altid,

hvilken sø af ild og svovl er

c uendelig d pinsel.

11 O, mine elskede brødre,

omvend jer derfor, og træd ind

ad den a snævre port og fortsæt

5b Alma 5:33–34;

3 Ne 9:14.

6a Ez 18:21–23.

7a Alma 5:51–52;

3 Ne 27:11–12.

8a gs Helligåndsgaven.

9a Mosi 15:26.

gs Skyld.

b gs Dom, den

endelige.

10a gs Retfærdig,

retfærdighed.

b 2 Ne 28:23.

gs Helvede.

på den vej, som er trang, indtil

I opnår evigt liv.

12 O, vær a vise; hvad mere

kan jeg sige?

13 Til slut byder jeg jer farvel,

indtil jeg skal møde jer for Guds

behagelige domstol, hvilken

domstol slår de ugudelige med

a forfærdelig gru og frygt. Amen.

KAPITEL 7

Sherem fornægter Kristus, strides

med Jakob, forlanger et tegn og

bliver slået af Gud – Alle profeterne

har talt om Kristus og hans

forsoning – Nefitterne levede som

vandrere, født under modgang og

hadet af lamanitterne. Omkring

544–421 f.Kr.

Og se, det skete, efter at der var

gået nogle år, at der blandt Nefis

folk kom en mand, hvis navn

var Sherem.

2 Og det skete, at han begyndte

at prædike blandt folket og at

kundgøre for dem, at der ikke

skulle komme nogen Kristus.

Og han prædikede meget, som

var smigrende for folket; og dette

gjorde han, for at han måske

kunne kuldkaste Kristi lære.

3 Og han arbejdede flittigt i et

forsøg på at forlede folkets

hjerte, således at han forledte

mangt et hjerte; og da han

vidste, at jeg, Jakob, havde tro

på Kristus, som skulle komme,

c L&P 19:10–12.

d gs Fordømmelse.

11a 2 Ne 9:41.

12a Morm 9:28.

13a Alma 40:14.

Similar magazines