MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Jakobs Bog 7:15–25 150

forkaste det, fordi du er af

b Djævelen. Dog, ske ikke min

vilje, men hvis Gud slår dig,

lad det da være dig et tegn på,

at han har magt, både i himlen

og på jorden, og også at Kristus

skal komme. Og ske din vilje,

o Herre, og ikke min.

15 Og det skete, at da jeg,

Jakob, havde talt disse ord,

kom Herrens kraft over ham i

en sådan grad, at han faldt til

jorden. Og det skete, at han

blev madet i et tidsrum af

mange dage.

16 Og det skete, at han sagde

til folket: Forsaml jer i morgen,

for jeg skal dø; derfor ønsker

jeg at tale til folket, før jeg dør.

17 Og det skete, at den næste

dag var mængden samlet; og

han talte ligefremt til dem og tilbagekaldte

det, som han havde

lært dem, og bekendte Kristus

og Helligåndens kraft og engles

betjening.

18 Og han sagde ligefremt til

dem, at han var blevet a bedraget

af b Djævelens magt. Og han talte

om helvede og om evigheden og

om evig straf.

19 Og han sagde: Jeg frygter,

at jeg har begået den a utilgivelige

synd, for jeg har løjet for

Gud; for jeg fornægtede Kristus

og sagde, at jeg troede på skrifterne,

og de vidner i sandhed

om ham. Og fordi jeg således

har løjet for Gud, frygter jeg

meget for, at min tilstand bliver

14b Alma 30:53.

18a Alma 30:53.

gs Bedrag.

b gs Djævelen.

19a gs Utilgivelige synd.

b Mosi 15:26.

20a Jer 28:15–17.

21a Alma 19:6.

23a Alma 17:2.

24a En 1:20.

b En 1:14.

c Mosi 10:11–18.

b forfærdelig; men jeg bekender

over for Gud.

20 Og det skete, at da han

havde sagt disse ord, kunne han

ikke sige mere, og han a opgav

ånden.

21 Og da mængden havde

været vidne til, at han sagde

dette, mens han var ved at opgive

ånden, blev de overordentlig

forbavsede, i en sådan grad at

Guds kraft kom ned over dem,

og de blev a overvældet, så de

faldt til jorden.

22 Se, dette behagede mig,

Jakob, for jeg havde begæret det

af min Fader, som var i himlen;

for han havde hørt mit råb og

besvaret min bøn.

23 Og det skete, at fred og

kærlighed til Gud atter blev

genoprettet blandt folket; og de

a granskede skrifterne og lyttede

ikke mere til denne ugudelige

mands ord.

24 Og det skete, at der blev

udtænkt mange midler til at

a vinde lamanitterne tilbage og

bringe dem tilbage til kundskab

om sandheden; men det var

alt sammen b forgæves, for de

frydede sig ved c krige og d blodsudgydelse,

og de nærede et

evigt e had til os, deres brødre.

Og de forsøgte bestandig at udrydde

os med deres våbenmagt.

25 Derfor forskansede Nefis

folk sig mod dem med deres

våben og af alle deres kræfter,

idet de satte deres lid til Gud

d Jar 1:6;

Alma 26:23–25.

e 2Ne5:1–3;

Mosi 28:2.

Similar magazines