MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Enoshs Bog 1:5–15 152

5 Og der kom en a røst til mig,

som sagde: Enosh, dine synder

er dig tilgivet, og du skal blive

velsignet.

6 Og jeg, Enosh, vidste, at Gud

ikke kunne lyve; derfor blev

min skyld fejet bort.

7 Og jeg sagde: Herre, hvordan

er det sket?

8 Og han sagde til mig: På

grund af din a tro på Kristus,

som du aldrig før har hørt eller

set. Og der vil gå mange år, før

han giver sig til kende i kødet;

se, din tro har gjort dig b ren.

9 Se, det skete, da jeg havde

hørt disse ord, at jeg begyndte

at føle et a ønske for mine brødre,

nefitternes, velfærd; derfor

b udøste jeg hele min sjæl til

Gud for dem.

10 Og mens jeg således kæmpede

i ånden, se, da lød Herrens

røst igen i mit a sind og sagde:

Jeg vil komme til dine brødre i

forhold til deres flid med hensyn

til at holde mine befalinger.

Jeg har b givet dem dette land,

og det er et helligt land; og jeg

c forbander det ikke, undtagen

på grund af ugudelighed; derfor

vil jeg komme til dine brødre,

sådan som jeg har sagt; og deres

overtrædelser vil jeg bringe ned

over deres eget hoved med sorg.

11 Og efter at jeg, Enosh, havde

hørt disse ord, begyndte min tro

5a gs Åbenbaring.

8a Eter 3:12–13.

gs Tro.

b Matt 9:22.

9a 1 Ne 8:12;

Alma 36:24.

b 2 Ne 33:3;

MormO 1:8;

Alma 34:26–27.

10a gs Inspiration; Sind.

b 1 Ne 2:20.

c Eter 2:7–12.

12a Morm 5:21; 9:36.

b Sl 37:4; 1 Ne 7:12;

Hel 10:5.

13a Morm 6:1, 6.

b MormO 1:6–11;

Alma 37:2.

på Herren at blive urokkelig;

og jeg bad til ham med mange

lange anstrengelser for mine

brødre, lamanitterne.

12 Og det skete, efter at jeg

havde a bedt og arbejdet med al

flid, at Herren sagde til mig: Jeg

vil give dig efter dine b ønsker

på grund af din tro.

13 Og se nu, dette var det

ønske, som jeg ønskede af

ham – at hvis det skulle ske, at

mit folk, nefitterne, skulle falde

i overtrædelse og på en eller

anden måde blive a udryddet,

og lamanitterne ikke skulle blive

udryddet, at Gud Herren da

ville b bevare en optegnelse om

mit folk, nefitterne, om det så

skulle ske ved hans hellige arms

kraft, så den engang i fremtiden

kunne blive c bragt frem til lamanitterne,

så de muligvis kunne

blive d bragt til frelse.

14 For i øjeblikket var vore

kampe a forgæves med hensyn

til at bringe dem tilbage til den

sande tro. Og de svor i deres

vrede, at hvis det var muligt,

ville de b tilintetgøre vore optegnelser

og os og også alle

vore fædres overleveringer.

15 Da jeg derfor vidste, at Gud

Herren var i stand til at a bevare

vore optegnelser, anråbte jeg

ham bestandig, for han havde

sagt til mig: Hvad du end beder

c Alma 37:19;

Eter 12:22;

L&P 3:18.

d Alma 9:17.

14a Jakob 7:24.

b Morm 6:6.

15a gs Skrifter –

Skrifterne skal

bevares.

Similar magazines