MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Omnis Bog 1:18–27 158

18 Men det skete, at Mosija

foranledigede, at de blev oplært

i hans sprog. Og det skete, efter

at de var blevet oplært i Mosijas

sprog, at Zarahemla opregnede

sin slægtslinje efter hukommelsen,

og den findes nedskrevet,

men ikke på disse plader.

19 Og det skete, at Zarahemlas

og Mosijas folk a forenede sig, og

b Mosija blev udpeget til at være

deres konge.

20 Og det skete i Mosijas dage,

at en stor sten med indgraveringer

på blev bragt til ham, og

han a oversatte indgraveringerne

ved Guds gave og kraft.

21 Og de berettede om en vis

a Coriantumr og de slagne af

hans folk. Og Coriantumr blev

fundet af Zarahemlas folk; og

han boede hos dem i et tidsrum

af ni måner.

22 Den talte også nogle få ord

om hans fædre. Og hans første

forældre kom fra a tårnet på

den tid, da Herren b forvirrede

folkets sprog, og Herrens

strenghed faldt på dem i overensstemmelse

med hans straffedomme,

der er retfærdige;

og deres c knogler lå spredt i

landet mod nord.

23 Se, jeg, Amaleki, er født i

Mosijas dage; og jeg har oplevet

at se hans død, og a Benjamin,

hans søn, regerer i hans sted.

24 Og se, jeg har i kong Benjamins

dage set en alvorlig krig

19a Mosi 25:13.

b Omni 1:12.

20a Mosi 8:13–19.

gs Seer.

21a Eter 12:1.

gs Coriantumr.

22a Eter 1:1–5.

b 1 Mos 11:6–9;

Mosi 28:17; Eter 1:33.

c Mosi 8:8.

23a MormO 1:3.

25a MormO 1:17–18;

Mosi 29:13.

b MormO 1:10.

og megen blodsudgydelse mellem

nefitterne og lamanitterne.

Men se, nefitterne opnåede stor

fordel over dem, ja, i en sådan

grad, at kong Benjamin drev

dem ud af Zarahemlas land.

25 Og det skete, at jeg begyndte

at blive gammel, og da

jeg ingen efterkommere har, og

da jeg ved, at kong a Benjamin

er en retfærdig mand for Herren,

vil jeg derfor b overgive

disse plader til ham, idet jeg

formaner alle mennesker til at

komme til Gud, Israels Hellige,

og tro på profeti og på åbenbaringer

og på engles betjening

og på gaven at kunne tale i

tunger og på gaven at kunne

oversætte sprog og på alt, hvad

der er c godt; for der er ikke

noget, der er godt, uden at det

kommer fra Herren, og det, der

er ondt, kommer fra Djævelen.

26 Og se, mine elskede brødre,

jeg ønsker, at I skal a komme til

Kristus, som er Israels Hellige,

og få del i hans frelse og i hans

forløsnings kraft. Ja, kom til

ham, og b bring hele jeres sjæl

som et c offer til ham, og fortsæt

med at d faste og bede, og hold

ud til enden; og så sandt som

Herren lever, vil I blive frelst.

27 Og nu ønsker jeg at tale

noget om et vist antal, som drog

op i ødemarken for at vende

tilbage til Nefis land; for der

var et stort antal, der nærede

c Alma 5:40; Eter 4:12;

Moro 7:15–17.

26a Jakob 1:7; Alma 29:2;

Moro 10:32.

b gs Ofre.

c 3 Ne 9:20.

d gs Faste.

Similar magazines