MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mormons Ord 1:5–15 160

5 derfor valgte jeg a dette til at

afslutte min optegnelse med,

og resten af min optegnelse vil

jeg tage fra b Nefis plader; og jeg

kan ikke skrive en c hundrededel

af det, der vedrører mit folk.

6 Men se, jeg vil tage disse plader,

som indeholder disse profetier

og åbenbaringer, og lægge

dem sammen med resten af min

optegnelse, for de er udsøgte

for mig; og jeg ved, at de vil

være udsøgte for mine brødre.

7 Og jeg gør dette med et a víst

formål; for således er det blevet

hvisket til mig ved tilskyndelsen

fra Herrens Ånd, som er i

mig. Og se, jeg kender ikke alt,

men Herren b kender alt det,

der skal komme, derfor tilskynder

han mig til at handle efter

sin vilje.

8Ogmin a bøn til Gud er for

mine brødre, at de endnu engang

må komme til kundskab

om Gud, ja, Kristi forløsning,

så de atter må blive et b tiltalende

folk.

9 Og nu skrider jeg, Mormon,

til at afslutte min optegnelse,

som jeg tager fra Nefis plader;

og jeg udfærdiger den i overensstemmelse

med den kundskab

og den forståelse, som Gud har

givet mig.

10 For se, det skete, efter at

Amaleki havde a overgivet disse

plader i kong Benjamins hæn-

5a dvs det, som behager

ham, som nævnt i

vers 4.

b 1 Ne 9:2.

c 3 Ne 5:8–11; 26:6–12.

7a 1 Ne 9:5; 19:3;

L&P 3:12–20; 10:1–19,

30–47.

b gs Alvidende.

8a 2Ne33:3–4;

En 1:11–12.

b 2 Ne 30:6.

10a Omni 1:25, 30.

b 1 Ne 9:4.

c Jar 1:14.

11a 3 Ne 5:8–12;

der, at han tog dem og lagde

dem sammen med de b andre

plader, der indeholdt optegnelser,

som var blevet overdraget af

c kongerne fra slægtled til slægtled

indtil kong Benjamins dage.

11 Og de blev overdraget fra

kong Benjamin fra slægtled til

slægtled, indtil de er faldet i

a mine hænder. Og jeg, Mormon,

beder til Gud om, at de må blive

bevaret fra denne tid af. Og jeg

ved, at de vil blive bevaret, for

der er skrevet storslåede ting på

dem, ud fra hvilke mit folk og

deres brødre, ifølge det Guds

ord der er skrevet, skal b dømmes

på den store og yderste dag.

12 Og se, angående denne

kong Benjamin – han havde en

del stridigheder blandt sit eget

folk.

13 Og det skete også, at lamanitternes

hære kom ned fra

a Nefis land for at kæmpe mod

hans folk. Men se, kong Benjamin

samlede sine hære sammen,

og han stod dem imod; og han

kæmpede med sin egen arms

styrke med b Labans sværd.

14 Og i Herrens styrke stred

de mod deres fjender, indtil de

havde slået mange tusinde af

lamanitterne ihjel. Og det skete,

at de stred mod lamanitterne,

indtil de havde drevet dem ud

af alle deres arvelande.

15 Og det skete, efter at der

Morm 1:1–5.

b 2 Ne 25:18; 29:11;

33:11–15;

3 Ne 27:23–27.

13a Omni 1:12.

b 1 Ne 4:9; 2 Ne 5:14;

Jakob 1:10;

Mosi 1:16; L&P 17:1.