MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

163 Mosijas Bog 1:12–2:3

tigt folk i at holde Herrens

befalinger.

12 Og jeg giver dem et navn,

som aldrig skal blive slettet,

undtagen ved a overtrædelse.

13 Ja, og endvidere siger jeg til

dig, at hvis dette af Herren rigt

begunstigede folk skulle falde

i a overtrædelse og blive et ugudeligt

og et ægteskabsbrydende

folk, at Herren da vil forlade

dem, så de derved bliver b svage

som deres brødre; og han vil

ikke mere c bevare dem med sin

uforlignelige og forunderlige

kraft, sådan som han hidtil har

bevaret vore fædre.

14 For jeg siger dig, at hvis

han ikke havde udstrakt sin arm

for at bevare vore fædre, var de

faldet i lamanitternes hænder

og blevet ofre for deres had.

15 Og det skete, efter at kong

Benjamin havde afsluttet disse

ord til sin søn, at han overdrog

ham ansvaret for alle rigets

anliggender.

16 Og endvidere overdrog han

ham også ansvaret for de optegnelser,

som var indgraveret på

a bronzepladerne og også Nefis

plader og også Labans b sværd

og c kuglen, eller vejviseren, som

ledte vore fædre gennem ørkenen,

og som blev beredt ved

Herrens hånd, for at de derved

kunne blive ledt, hver især i

forhold til den agtpågivenhed

og flid, som de viste ham.

17 Når de ikke var trofaste,

havde de derfor ikke fremgang

12a gs Synd.

13a Hebr 6:4–6.

b Hel 4:24–26.

c L&P 103:8–10.

16a Mosi 1:3.

b 1 Ne 4:8–19;

MormO 1:13;

L&P 17:1.

eller fremskridt på deres rejse,

men blev a drevet tilbage og

pådrog sig Guds mishag; og

derfor blev de slået med hunger

og svære trængsler for at vække

dem til erindring om deres pligt.

18 Og se, det skete, at Mosija

gik ud og gjorde, som hans far

havde befalet ham, og forkyndte

for alle de folk, som var i

Zarahemlas land, så de derved

kunne samles, at de skulle drage

op til templet for at høre de ord,

som hans far ville tale til dem.

KAPITEL 2

Kong Benjamin taler til sit folk –

Han beretter om den upartiskhed,

lighed og åndelighed, der har hersket

i hans regeringstid – Han råder

dem til at tjene deres himmelske

Konge – De, der sætter sig op imod

Gud, vil lide kval som en uudslukkelig

ild. Omkring 124 f.Kr.

Og det skete, efter at Mosija

havde gjort, som hans far havde

befalet ham, og havde offentliggjort

en proklamation overalt

i hele landet, at folket samlede

sig over hele landet, for at de

kunne drage op til templet for at

høre de ord, som kong Benjamin

ville tale til dem.

2 Og der var et stort antal, ja,

så mange, at de ikke talte dem;

for de havde mangfoldiggjort sig

overordentlig meget og havde

vokset sig mægtige i landet.

3 Og de tog også af de aførste- c 1 Ne 16:10.

17a 1 Ne 18:12–13.

2 3a 1 Mos 4:4.

Similar magazines