MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 2:4–11 164

fødte af deres flokke, så de kunne

bringe b slagtoffer og c brændofre

d i henhold til Moseloven;

4 og så de også kunne give tak

til Herren deres Gud, som havde

ført dem ud af Jerusalems

land, og som havde udfriet dem

af deres fjenders hænder og

a udpeget retfærdige mænd til

at være deres b lærere og også

en retfærdig mand til at være

deres konge, som havde stiftet

fred i c Zarahemlas land, og som

havde lært dem at d holde Guds

befalinger, så de kunne fryde sig

og være fyldt med e kærlighed

til Gud og alle mennesker.

5 Og det skete, at da de kom

op til templet, slog de deres telte

op rundt omkring, hver mand

efter sin a familie, bestående af

hans hustru og hans sønner og

hans døtre, og deres sønner og

deres døtre, fra den ældste ned

til den yngste, så hver familie var

adskilt, den ene fra den anden.

6 Og de slog deres telte op

rundt omkring templet, idet

hver mand havde sit a telt med

døren vendt mod templet, så

de derved kunne blive i deres

telte og høre de ord, som kong

Benjamin ville tale til dem.

7 For mængden, der var så

stor, at kong Benjamin ikke

kunne undervise dem alle indenfor

templets mure, han lod

derfor opføre et tårn, så hans

3b gs Ofre.

c 1 Ne 5:9.

d 2 Ne 25:24;

Alma 30:3; 34:13–14.

4a gs Kalde, kaldet

af Gud.

b Mosi 18:18–22.

gs Undervisning.

c Omni 1:12–15.

d Joh 15:10.

e gs Kærlighed.

5a gs Familie.

6a 2 Mos 33:8–10.

9a Mosi 8:3.

b L&P 6:12.

c gs Lytte.

folk derved kunne høre de ord,

som han ville tale til dem.

8 Og det skete, at han begyndte

at tale til sit folk fra tårnet;

og de kunne ikke alle høre hans

ord på grund af mængdens

størrelse; derfor foranledigede

han, at de ord, som han talte,

blev skrevet ned og sendt ud

blandt dem, som ikke var indenfor

hans røsts rækkevidde, så de

også kunne modtage hans ord.

9 Og disse er de ord, som han

a talte og fik skrevet ned, idet

han sagde: Mine brødre, alle I,

der har samlet jer, I, der kan

høre mine ord, som jeg vil tale

til jer i dag; for jeg har ikke

befalet jer at komme herop for

at b tage let på de ord, som jeg

skal tale, men for at I skal c lytte

til mig og åbne ørerne, så I kan

høre, og d hjertet, så I kan forstå,

og jeres e sind, så Guds f hemmeligheder

må blive udfoldet for

jeres syn.

10 Jeg har ikke befalet jer at

komme herop, for at I skulle

a frygte mig, eller for at I skulle

tænke, at jeg af mig selv er mere

end et dødeligt menneske.

11 Men jeg er, ligesom I selv,

underkastet alle slags skrøbeligheder

i legeme og sind; alligevel

er jeg blevet valgt af dette folk

og indviet af min far og er ved

Herrens hånd blevet forundt,

at jeg skulle være hersker og

d Mosi 12:27;

3 Ne 19:33.

e gs Sind.

f gs Guds

hemmeligheder.

10a gs Frygt.

Similar magazines