MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

167 Mosijas Bog 2:32–40

således skal I, hvis I holder min

søns befalinger, eller Guds befalinger,

som I skal få af ham,

have fremgang i landet, og

jeres fjender skal ikke få nogen

magt over jer.

32 Men, o mit folk, pas på,

at der ikke opstår a stridigheder

blandt jer, og I vælger at adlyde

den onde ånd, som blev omtalt

af min far Mosija.

33 For se, der er udtalt et ve

over den, der vælger at adlyde

den ånd; for hvis han vælger at

adlyde ham og forbliver og dør

i sine synder, drikker han a fordømmelse

til sin egen sjæl; for

han får som løn en b evigtvarende

straf, fordi han har overtrådt

Guds lov mod bedre vidende.

34 Jeg siger jer, at der ikke er

nogen blandt jer, bortset fra jeres

små børn, som ikke er blevet

undervist i dette, og som ikke

ved, at I i evighed står i gæld til

jeres himmelske Fader – om at

give ham alt, hvad I har og er –

og som ikke også er blevet

undervist angående de optegnelser,

der indeholder de profetier,

som er blevet udtalt af

de hellige profeter helt op til

den tid, da vor fader, Lehi,

forlod Jerusalem.

35 Og også alt, der er blevet

talt af vore fædre indtil nu. Og

se, også de sagde det, der blev

dem befalet af Herren; derfor

er de retfærdige og sande.

36 Og se, jeg siger jer, mine

32a 3 Ne 11:29–30.

33a gs Fordømmelse.

b L&P 19:6, 10–12.

37a Mosi 3:12;

Hel 8:24–25.

gs Oprør.

b Alma 7:21.

38a gs Omvendelse.

b gs Retfærdig,

retfærdighed.

brødre, at hvis I, efter at I har

fået kundskab om og er blevet

undervist i alt dette, skulle

overtræde og gå imod det, der

er blevet talt, så I trækker jer

bort fra Herrens Ånd, så den

ikke får plads i jer til at lede jer

på visdommens stier, så I kan

blive velsignet, have fremgang

og blive bevaret –

37 jeg siger jer, at det menneske,

der gør dette, han kommer

frem i åbent a oprør imod Gud;

derfor vælger han at adlyde den

onde ånd, og bliver en fjende af

al retfærdighed; derfor har Herren

ingen plads i ham, for han

bor ikke i b vanhellige templer.

38 Hvis dette menneske derfor

ikke a omvender sig og forbliver

og dør som en fjende af Gud, da

vækker den guddommelige b retfærdigheds

krav hans udødelige

sjæl til en levende bevidsthed

om hans egen c skyld, hvilken

får ham til at vige tilbage fra

Herrens nærhed og fylder hans

bryst med skyld og smerte og

kval, der er som en uudslukkelig

ild, hvis flamme stiger op

for evigt og altid.

39 Og se, jeg siger jer, at

a barmhjertigheden har ikke

noget krav på dette menneske;

derfor er hans endelige lod at

lide en aldrig ophørende pinsel.

40 O, alle I gamle mænd og

også I unge mænd og I små børn,

som kan forstå mine ord, for jeg

har talt tydeligt til jer, så I kan

c gs Skyld.

39a Alma 34:8–9, 15–16.

gs Barmhjertighed.

Similar magazines