MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 2:41–3:7 168

forstå, jeg beder for, at I vil vågne

op til en a erindring om den

forfærdelige situation for dem,

der er faldet i overtrædelse.

41 Og endvidere ønsker jeg af

jer, at I skal tænke på den velsignede

og a lykkelige tilstand for

dem, der holder Guds befalinger.

For se, de er b velsignede i

alt, både timeligt og åndeligt;

og hvis de holder c trofast ud til

enden, bliver de modtaget i

d himlen, så de derved kan bo

hos Gud i en tilstand af aldrig

ophørende lykke. O husk, husk,

at dette er sandt, for Gud Herren

har talt det.

KAPITEL 3

Kong Benjamin fortsætter sin tale

– Herren den Almægtige vil tjene

blandt menneskene i en bolig af ler

– Der kommer blod fra hver pore,

mens han soner for verdens synder

– Hans navn er det eneste, hvorved

frelse kan blive menneskene til del

– Mennesker kan aflægge det naturlige

menneske og blive hellige

ved forsoningen – De ugudeliges

pinsler skal være som en sø af ild

og svovl. Omkring 124 f.Kr.

Og videre, mine brødre, vil jeg

bede om jeres opmærksomhed,

for jeg har noget mere at sige jer;

for se, jeg har noget at fortælle

jer om det, der skal komme.

2 Og det, som jeg vil fortælle

40a Alma 5:18.

41a 4 Ne 1:15–18.

gs Glæde.

b gs Velsigne.

c L&P 6:13.

d gs Himlen.

3 2a gs Engle.

3a Luk 2:10–11.

5a gs Jahve.

b Mosi 7:27;

Alma 7:9–13.

c Matt 4:23–24;

jer, er blevet mig kundgjort af

en a engel fra Gud. Og han sagde

til mig: Vågn op; og jeg vågnede,

og se, han stod foran mig.

3 Og han sagde til mig: Vågn

op, og hør de ord, som jeg skal

sige til dig; for se, jeg er kommet

for at kundgøre dig a glædelige

tidender om stor glæde.

4 For Herren har hørt dine

bønner og har bedømt din retfærdighed

og har sendt mig for

at kundgøre dette for dig, så du

kan fryde dig, og så du kan

kundgøre dette for dit folk, så

de også kan blive fyldt af glæde.

5 For se, den tid kommer og er

ikke langt borte, da a Herren den

Almægtige, som regerer, som

var og er fra al evighed til al

evighed, med kraft skal komme

ned fra himlen blandt menneskenes

børn og skal bo i en

b bolig af ler og skal gå omkring

blandt menneskene, idet han

udfører mægtige c mirakler,

såsom at helbrede de syge,

oprejse de døde, få de lamme til

at gå, de blinde til at få deres

syn og de døve til at høre og

helbrede alle slags sygdomme.

6 Og han skal uddrive a djævle

eller de onde ånder, som bor i

menneskenes børns hjerte.

7 Og se, han skal lide a fristelser

og legemlige smerter, b sult, tørst

og udmattelse, ja, mere end

mennesker kan c udholde, uden

at det forvolder døden; for se,

ApG 2:22; 1 Ne 11:31.

gs Mirakel.

6a Mark 1:32–34.

7a gs Fristelse.

b Matt 4:1–2.

c L&P 19:15–18.

Similar magazines