MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

171 Mosijas Bog 3:26–4:6

26 Derfor har de drukket af

Guds vredes bæger, hvilket retfærdigheden

ikke kunne hindre

dem i mere, end den kunne

hindre a Adam i at falde, fordi

han spiste af den forbudne

b frugt; derfor kan c barmhjertigheden

aldrig mere for evigt have

krav på dem.

27 Og deres a pinsel er som en

b sø af ild og svovl, hvis flammer

er uudslukkelige, og hvis røg

stiger op for evigt og altid.

Således har Herren befalet mig.

Amen.

KAPITEL 4

Kong Benjamin fortsætter sin tale

– Frelse tilvejebringes som følge af

forsoningen – Tro på Gud for at

blive frelst – Bliv ved med at

have forladelse for dine synder

ved trofasthed – Giv af dit gods til

de fattige – Gør alt i visdom og

orden. Omkring 124 f.Kr.

Og se, det skete, at da kong

Benjamin var færdig med at tale

de ord, som var blevet givet

ham af Herrens engel, at han

kastede blikket rundt på mængden,

og se, de var faldet til

jorden, for a frygt for Herren

var kommet over dem.

2 Og de havde set sig selv i

deres egen a kødelige tilstand,

endog b ringere end jordens støv.

Og de råbte alle højt med én røst

26a Morm 9:12.

b 1 Mos 3:1–12;

2 Ne 2:15–19;

Alma 12:21–23.

c gs Barmhjertighed.

27a gs Skyld.

b 2 Ne 9:16;

Jakob 6:10;

L&P 76:36.

4 1a gs Frygt.

2a gs Kødelig.

b Hel 12:7–8.

c Mosi 3:18;

Hel 5:9.

og sagde: O, hav barmhjertighed,

og anvend Kristi c forsonende

blod, så vi kan få tilgivelse

for vore synder, og vort hjerte

kan blive renset; for vi tror på

Jesus Kristus, Guds Søn, som

d skabte himlen og jorden og

alting, og som skal komme ned

blandt menneskenes børn.

3 Og det skete, efter at de

havde talt disse ord, at Herrens

Ånd kom over dem, og de blev

fyldt af glæde, idet de fik a forladelse

for deres synder og fik

fred med b samvittigheden som

følge af den overordentlig store

c tro, som de havde på Jesus

Kristus, som skulle komme ifølge

de ord, som kong Benjamin

havde talt til dem.

4 Og kong Benjamin åbnede

igen sin mund og begyndte at

tale til dem og sagde: Mine venner

og mine brødre, min slægt

og mit folk, jeg vil igen bede

om jeres opmærksomhed, så I

kan høre og forstå resten af mine

ord, som jeg vil tale til jer.

5 For se, hvis kundskaben om

a Guds godhed nu har vakt jer

til en bevidsthed om jeres intethed

og jeres uværdige og faldne

tilstand –

6 jeg siger jer, at hvis I er kommet

til a kundskab om Guds

godhed og hans uforlignelige

magt og hans visdom og hans

tålmodighed og hans langmodighed

med menneskenes børn;

d gs Skabe.

3a gs Syndsforladelse.

b gs Samvittighed.

c gs Tro.

5a Moses 1:10.

6a gs Gud,

Guddommen.

Similar magazines