MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

175 Mosijas Bog 5:3–11

som du har talt til os; og vi ved

også, at de er visse og sande som

følge af Herren den Almægtiges

Ånd, som har bevirket en mægtig

a forandring i os, eller i vort

hjerte, så vi ikke mere har tilbøjelighed

til at gøre b ondt, men

til bestandigt at gøre godt.

3 Og vi har også selv ved

Guds grænseløse godhed og

hans Ånds tilkendegivelser set

storslåede syner om det, der skal

komme; og hvis det var nødvendigt,

kunne vi profetere om alt.

4 Og det er den tro, som vi har

haft på det, som vor konge har

talt til os, der har bragt os til

denne store kundskab, hvorved

vi fryder os med så overordentlig

stor glæde.

5 Og vi er villige til at indgå en

a pagt med vor Gud om at gøre

hans vilje og at være lydige

mod hans befalinger i alt, hvad

han vil befale os alle resten af

vore dage, så vi ikke bringer en

b aldrig ophørende pinsel over

os selv, sådan som der er blevet

talt ved c englen, så vi ikke skal

drikke af Guds vredes bæger.

6 Og se, disse er de ord, som

kong Benjamin ønskede af dem;

og derfor sagde han til dem: I

har talt de ord, som jeg ønskede,

og den pagt, som I har sluttet,

er en retfærdig pagt.

5 2a Alma 5:14.

gs Født af Gud,

født på ny.

b Alma 19:33.

5a Mosi 18:10.

b Mosi 3:25–27.

c Mosi 3:2.

7a Mosi 27:24–26;

Moses 6:64–68.

gs Guds sønner

og døtre.

b gs Hjerte.

c Mosi 15:10–11.

gs Født af Gud,

født på ny.

d L&P 11:30.

8a Rom 6:18; Gal 5:1;

Hel 14:30.

b ApG 4:10, 12;

Alma 21:9.

7 Og se, på grund af den

pagt, I har sluttet, skal I kaldes

Kristi a børn, hans sønner og

hans døtre; for se, i dag har han

født jer åndeligt; for I siger, at

jeres b hjerte er forandret ved

tro på hans navn; derfor er I

c født af ham og er blevet hans

d sønner og døtre.

8 Og under denne betegnelse

er I blevet a frie, og der er b ikke

nogen anden betegnelse, hvorved

I kan blive gjort frie. Der er

ikke givet noget andet c navn,

hvorved frelse bliver tilvejebragt;

derfor ønsker jeg, at I

skal d påtage jer Kristi navn, alle

I, der har indgået pagten med

Gud om, at I vil være lydige til

jeres livs ende.

9 Og det skal ske, at hver den,

som gør dette, skal blive fundet

ved Guds højre hånd, for han

skal kende det navn, som han

kaldes ved; for han skal kaldes

ved Kristi navn.

10 Og se, det skal ske, at hver

den, som ikke påtager sig Kristi

navn, skal kaldes ved et a andet

navn; derfor finder han sig selv

ved Guds b venstre hånd.

11 Og jeg ønsker, at I også skal

huske, at dette er det a navn,

som jeg sagde, jeg ville give jer,

og som aldrig skulle slettes,

undtagen ved overtrædelse; pas

c Mosi 26:18.

d ApG 11:26;

Alma 46:15.

10a Alma 5:38–39.

b Matt 25:33.

11a Mosi 1:11–12.

gs Jesus Kristus – At

påtage sig Jesu Kristi

navn.

Similar magazines