MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 5:12–6:4 176

derfor på, at I ikke overtræder,

så navnet ikke bliver slettet fra

jeres hjerte.

12 Jeg siger jer, jeg ønsker, at

I skal huske altid at a bevare

navnet skrevet i hjertet, så I

ikke bliver fundet ved Guds

venstre hånd, men at I hører og

kender den røst, hvorved I skal

kaldes, og også det navn, som

han skal kalde jer ved.

13 For hvorledes a kender en

mand den herre, som han

ikke har tjent, og som er fremmed

for ham og er langt borte

fra hans hjertes tanker og

hensigter?

14 Og videre, tager en mand et

æsel, der tilhører hans næste,

og beholder det? Jeg siger jer:

Nej, han vil end ikke tillade, at

det græsser blandt hans flokke,

men vil drive det bort og støde

det ud. Jeg siger jer, at således

skal det være med jer, hvis I

ikke kender det navn, hvorved

I kaldes.

15 Derfor ønsker jeg, at I skal

være standhaftige og urokkelige,

altid rige på gode gerninger,

så Kristus, Herren, Gud den

Almægtige, kan a besegle jer som

sine, så I vil blive bragt til

himlen, så I kan få evigtvarende

frelse og evigt liv ved visdommen

og kraften og retfærdigheden

og barmhjertigheden i ham,

der har b skabt alt i himlen og

på jorden, og som er Gud over

alting. Amen.

12a L&P 18:23–25.

13a Mosi 26:24–27.

15a gs Kaldelse og

udvælgelse;

Helliggørelse.

b Kol 1:16;

Mosi 4:2;

Alma 11:39.

6 1a L&P 128:8.

3a Mosi 1:10; 2:30.

KAPITEL 6

Kong Benjamin nedskriver navnene

på folket og udpeger præster til

at undervise dem – Mosija regerer

som retfærdig konge. Omkring

124–121 f.Kr.

Og se, kong Benjamin mente, at

det var passende, at han efter

at være blevet færdig med at

tale til folket skulle a nedskrive

navnene på alle dem, der havde

indgået en pagt med Gud om at

holde hans befalinger.

2 Og det skete, at der ikke

var én sjæl, bortset fra små

børn, som ikke havde indgået

pagten og havde påtaget sig

Kristi navn.

3 Og videre, det skete, at da

kong Benjamin var færdig med

alt dette og havde indviet sin

søn a Mosija til at være hersker

og konge over sit folk og havde

givet ham hele ansvaret for

rigets anliggender og også

havde b udpeget præster til at

c undervise folket, så de derved

kunne høre og kende Guds

befalinger, og til at vække dem

til erindring om den d ed, som de

havde aflagt, lod han mængden

gå, og de vendte hver især

efter slægtskab tilbage til deres

eget hus.

4 Og a Mosija begyndte at

regere i sin fars sted. Og han

begyndte at regere i sin alders

tredivte år, hvilket i det hele

b gs Ordinere.

c Alma 4:7.

d Mosi 5:5–7.

4a gs Mosija, Benjamins

søn.

Similar magazines