MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 11:17–27 188

17 Og kong Noa sendte vagter

ud omkring i landet for at holde

dem borte; men han sendte

ikke et tilstrækkeligt antal, og

lamanitterne faldt over dem og

dræbte dem og drev mange af

deres flokke ud af landet; således

begyndte lamanitterne at

slå dem ihjel og at udøve deres

had mod dem.

18 Og det skete, at kong Noa

sendte sine hære mod dem, og

de blev drevet tilbage, eller de

drev dem tilbage for en tid;

derfor vendte de tilbage og frydede

sig ved deres rov.

19 Og se, på grund af denne

store sejr blev de indbildske i

hjertets stolthed; de a pralede af

deres egen styrke, idet de sagde,

at halvtreds af dem kunne stå

sig imod tusinder af lamanitter;

og således pralede de og frydede

sig ved blod og ved at udgyde

deres brødres blod, og det

på grund af deres konges og

præsters ugudelighed.

20 Og det skete, at der var en

mand blandt dem, hvis navn var

a Abinadi; og han gik ud blandt

dem og begyndte at profetere,

idet han sagde: Se, så siger

Herren, og således har han befalet

mig, idet han sagde: Gå ud

og sig til dette folk, at så siger

Herren: Ve dette folk, for jeg har

set deres vederstyggeligheder

og deres ugudelighed og deres

utugtigheder, og medmindre de

omvender sig, vil jeg hjemsøge

dem i min vrede.

19a L&P 3:4.

gs Stolthed.

20a gs Abinadi.

21a Mosi 12:2; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.

22a 2 Mos 20:5;

5 Mos 6:15;

Mosi 13:13.

21 Og medmindre de omvender

sig og vender sig til Herren

deres Gud, se, da vil jeg overgive

dem i deres fjenders hænder,

ja, og de skal blive bragt i a trældom,

og de skal blive plaget

ved deres fjenders hånd.

22 Og det skal ske, at de skal

vide, at jeg er Herren deres

Gud og er en a nidkær Gud, der

hjemsøger mit folks syndighed.

23 Og det skal ske, at medmindre

dette folk omvender sig

og vender sig til Herren deres

Gud, skal de blive bragt i

trældom; og ingen, undtagen

Herren, Gud den Almægtige,

skal udfri dem.

24 Ja, og det skal ske, at når de

anråber mig, vil jeg være a sen

til at høre deres råb, ja, og jeg

vil tillade dem at blive slået af

deres fjender.

25 Og medmindre de omvender

sig i sæk og aske og indtrængende

anråber Herren deres

Gud, vil jeg ikke a høre deres

bønner, ej heller vil jeg udfri

dem af deres trængsler; og så

siger Herren, og således har han

befalet mig.

26 Se, det skete, at da Abinadi

havde talt disse ord til dem, blev

de vrede på ham og forsøgte at

berøve ham livet; men Herren

udfriede ham af deres hænder.

27 Se, da kong Noa havde hørt

om de ord, som Abinadi havde

talt til folket, blev også han vred,

og han sagde: Hvem er Abinadi,

at jeg og mit folk skal dømmes

24a Mika 3:4;

Mosi 21:15.

25a Es 1:15; 59:2.

Similar magazines