MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

189 Mosijas Bog 11:28–12:7

af ham; eller a hvem er den

Herre, der skal bringe så stor

trængsel over mit folk?

28 Jeg befaler jer at bringe

Abinadi herhen, så jeg kan slå

ham ihjel, for han har sagt dette

for at ophidse mit folk til

vrede, den ene mod den anden,

og for at skabe stridigheder

blandt mit folk; derfor vil jeg

slå ham ihjel.

29 Se, folkets øjne var a forblindede;

derfor b forhærdede de

hjertet mod Abinadis ord, og de

forsøgte fra den tid af at gribe

ham. Og kong Noa forhærdede

sit hjerte mod Herrens ord, og

han omvendte sig ikke fra sine

onde gerninger.

KAPITEL 12

Abinadi bliver fængslet for at profetere

om folkets udryddelse og kong

Noas død – De falske præster citerer

skrifterne og foregiver at holde

Moseloven – Abinadi begynder at

lære dem de ti bud. Omkring 148

f.Kr.

Og det skete, at efter et tidsrum

af to år, at Abinadi kom blandt

dem i forklædning, så de ikke

kendte ham, og begyndte at

profetere blandt dem, idet han

sagde: Således har Herren befalet

mig, idet han sagde: Abinadi,

drag ud og profetér for dette

mit folk; for de har forhærdet

hjertet mod mine ord; de har

27a 2 Mos 5:2;

Mosi 12:13.

29a Moses 4:4.

b Alma 33:20;

Eter 11:13.

12 1a Es 65:6.

2a Mosi 11:21; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.

b Mosi 21:3–4.

3a Mosi 12:10.

b Mosi 19:20.

4a L&P 97:26.

ikke omvendt sig fra deres onde

gerninger; derfor vil jeg a hjemsøge

dem i min vrede, ja, i min

rasende vrede vil jeg hjemsøge

dem i deres syndighed og deres

vederstyggeligheder.

2 Ja, ve denne slægt! Og Herren

sagde til mig: Stræk din hånd

ud og profetér, idet du siger: Så

siger Herren: Det skal ske, at

denne slægt på grund af deres

syndighed skal blive bragt i

a trældom og skal blive slået på

b kinden, ja, og skal blive drevet

af mennesker og skal blive slået

ihjel, og luftens gribbe og hundene,

ja, og de vilde rovdyr, skal

æde deres kød.

3 Og det skal ske, at kong Noas

a liv ikke skal regnes for mere

end en klædning i en hed

b ovn; for han skal vide, at jeg

er Herren.

4 Og det skal ske, at jeg vil

slå dette mit folk med svære

trængsler, ja, med hungersnød

og med a pest; og jeg vil give

dem anledning til at b hyle hele

dagen lang.

5 Ja, og jeg vil foranledige, at

de får bundet a byrder på deres

rygge, og de skal drives af sted

som et stumt æsel.

6 Og det skal ske, at jeg vil

sende hagl blandt dem, og den

skal slå dem; og de skal også

blive slået med a østenvinden; og

b insekter skal også forpeste

deres land og fortære deres korn.

7 Og de skal blive slået med en

b Mosi 21:9–10.

5a Mosi 21:3.

6a Jer 18:17;

Mosi 7:31.

b 2 Mos 10:1–12.

Similar magazines