MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 15:4–14 196

4ogdeer a én Gud, ja, selve

himlens og jordens b evige c Fader.

5 Og således, ved at kødet

bliver underkastet Ånden – eller

Sønnen Faderen, da de er én

Gud – a lider han fristelse og

giver ikke efter for fristelsen,

men lader sig spotte og b piske

og støde ud og c vrage

af sit folk.

6 Og efter alt dette, efter at

have udført mange mægtige

mirakler blandt menneskenes

børn, skal han blive ført, ja,

sådan som a Esajas sagde, som

et får, der hos fåreklipperen er

stumt, således b åbnede han ikke

sin mund.

7 Ja, således skal han blive

ført, a korsfæstet og slået ihjel,

ved at kødet bliver underkastet

selve døden, og Sønnens b vilje

bliver opslugt i Faderens vilje.

8 Og således bryder Gud dødens

a bånd, idet han har vundet

b sejr over døden, og giver Sønnen

magt til at gå i c forbøn for

menneskenes børn –

9 idet han er steget op til

himlen, har et indre af barmhjertighed,

er fyldt af medfølelse

med menneskenes børn, står

mellem dem og retfærdighed,

idet han har brudt dødens bånd,

påtaget a sig deres syndighed

og deres overtrædelser, forløst

4a 5 Mos 6:4;

Joh 17:20–23.

gs Gud,

Guddommen.

b Alma 11:39.

c Mosi 3:8; Hel 14:12;

3 Ne 9:15; Eter 4:7.

5a Luk 4:2;

Hebr 4:14–15.

b Joh 19:1.

c Mark 8:31; Luk 17:25.

6a Es 53:7.

b Luk 23:9; Joh 19:9;

Mosi 14:7.

7a gs Korsfæstelse.

b Luk 22:42;

Joh 6:38;

3 Ne 11:11.

8a Mosi 16:7;

Alma 22:14.

b Hos 13:14;

1 Kor 15:55–57.

dem og b tilfredsstillet retfærdighedens

krav.

10 Og nu siger jeg til jer: Hvem

skal tale om hans slægt? Se, jeg

siger jer, at når hans sjæl er blevet

bragt som et offer for synd,

skal han se sine a efterkommere.

Og se, hvad siger I? Og hvem

skal være hans efterkommere?

11 Se, jeg siger jer, at hver den,

der har hørt a profeternes ord,

ja, alle de hellige profeter, som

har profeteret om Herrens komme

– jeg siger jer, at alle de, som

har lyttet til deres ord og troet

på, at Herren ville forløse sit

folk og har set frem til den dag

for at få forladelse for deres

synder, jeg siger jer, at disse er

hans efterkommere, eller de er

arvingerne til Guds b rige.

12 For disse er dem, hvis

synder a han har båret; disse er

dem, for hvem han er død for at

forløse dem fra deres overtrædelser.

Og se, er de ikke hans

efterkommere?

13 Jo, og er profeterne det ikke,

hver og en, der har åbnet sin

mund for at profetere, som ikke

er faldet i overtrædelse, jeg

mener alle de hellige profeter

lige siden verden begyndte?

Jeg siger jer, at de er hans efterkommere.

14 Og disse er dem, der har

c 2 Ne 2:9.

9a Es 53; Mosi 14:5–12.

b gs Forsoning.

10a Es 53:10;

Mosi 5:7; 27:25;

Moro 7:19.

11a L&P 84:36–38.

b gs Guds rige eller

Himmeriget; Frelse.

12a Mosi 14:12;

Alma 7:13; 11:40–41.

Similar magazines