MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 15:27–16:5 198

villet holde dem, d disse er dem,

der e ingen del har i den første

opstandelse.

27 Bør I derfor ikke skælve?

For frelse bliver ikke sådanne

til del; for Herren har ikke

forløst sådanne; ja, ej heller kan

Herren forløse sådanne; for han

kan ikke modsige sig selv, for

han kan ikke afslå a retfærdigheden,

når den har sit krav.

28 Og se, jeg siger jer, at den

tid skal komme, da Herrens

frelse skal blive a forkyndt for

alle folkeslag, stammer, tungemål

og folk.

29 Ja, Herre, dine a vægtere

skal opløfte deres røst; med

forenet røst skal de synge; for

de skal med egne øjne se, når

Herren genrejser Zion.

30 Bryd ud i jubel, syng sammen,

I Jerusalems øde steder;

for Herren har trøstet sit folk,

han har forløst Jerusalem.

31 Herren har blottet sin hellige

arm for øjnene af alle folkeslagene,

og alle jordens ender

skal se vor Guds frelse.

KAPITEL 16

Gud forløser menneskene fra deres

fortabte og faldne tilstand – De,

der er kødelige, forbliver, som om

der ingen forløsning var – Kristus

tilvejebringer en opstandelse til

26d Alma 40:19.

e L&P 76:81–86.

27a Alma 34:15–16; 42:1.

28a gs Missionering.

29a gs Vogte, vægter.

16 1a gs Frelse.

b Mosi 27:31.

2a L&P 63:53–54.

b Matt 13:41–42;

Luk 13:28;

Alma 40:13.

3a Gal 5:16–25;

Mosi 3:19.

gs Naturlige

menneske.

b 2Ne9:8–9.

gs Djævelen.

c 1 Mos 3:1–13;

uendeligt liv eller til uendelig forbandelse.

Omkring 148 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at

Abinadi havde talt disse ord,

strakte han hånden ud og sagde:

Den tid skal komme, da alle skal

se Herrens a frelse; da alle folkeslag,

stammer, tungemål og folk

med deres egne øjne skal se og

skal b bekende for Gud, at hans

straffedomme er retfærdige.

2 Og da skal de ugudelige blive

a stødt ud, og de skal have grund

til at hyle og b græde og jamre og

skære tænder, og dette fordi de

ikke ville lytte til Herrens røst;

derfor forløser Herren dem ikke.

3 For de er a kødelige og djævelske,

og b Djævelen har magt over

dem; ja, den gamle slange, der

c forledte vore første forældre,

hvilket var årsagen til deres

d fald, hvilket var årsagen til, at

hele menneskeslægten blev kødelig,

sanselig og djævelsk, blev

i stand til at e kende ondt fra godt

og underkastede sig Djævelen.

4 Således blev hele menneskeslægten

a fortabt; og se, de ville

have været uendeligt fortabte,

havde det ikke været, fordi Gud

forløste sit folk fra deres fortabte

og faldne tilstand.

5 Men husk, at den, der fremturer

efter sin egen a kødelige

natur og fortsætter på syndens

veje og sætter sig op mod Gud,

Moses 4:5–19.

d gs Fald, Adams

og Evas.

e 2 Ne 2:17–18, 22–26.

4a Alma 42:6–14.

5a Alma 41:11.

gs Kødelig.

Similar magazines