MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

5 Nefis Første Bog 2:15–24

han beskæmmede dem, så de

ikke turde tage til genmæle mod

ham; derfor gjorde de, som han

befalede dem.

15 Og min far boede i et telt.

16 Og det skete, at jeg, Nefi,

som var overordentlig ung, men

som alligevel var stor af vækst,

og som også nærede store

ønsker om at kende til Guds

a hemmeligheder, jeg anråbte

derfor Herren; og se, han b kom

til mig og c blødgjorde mit hjerte,

så jeg d troede alle de ord, som

min e far havde talt; derfor

satte jeg mig ikke op imod ham,

ligesom mine brødre.

17 Og jeg talte til Sam og kundgjorde

ham det, som Herren

havde givet til kende for mig

ved sin hellige Ånd. Og det

skete, at han troede mine ord.

18 Men se, Laman og Lemuel

ville ikke lytte til mine ord; og

da jeg var a bedrøvet over deres

hjertes hårdhed, anråbte jeg

Herren for dem.

19 Og det skete, at Herren talte

til mig og sagde: Velsignet er

du, Nefi, på grund af din a tro,

for du har søgt mig flittigt med

ydmyghed i hjertet.

20 Og for så vidt som I holder

mine befalinger, skal I have

a fremgang, og I skal blive ført

til et b forjættet land, ja, et land,

16a gs Guds

hemmeligheder.

b Sl 8:5; Alma 17:10;

L&P 5:16.

gs Åbenbaring.

c 1 Kong 18:37;

Alma 5:7.

d 1 Ne 11:5.

e gs Far, jordisk;

Profet.

18a Alma 31:24;

3 Ne 7:16.

19a 1 Ne 7:12; 15:11.

20a Jos 1:7;

1 Ne 4:14;

Mosi 1:7.

b 5 Mos 33:13–16;

1 Ne 5:5; 7:13;

Moses 7:17–18.

gs Forjættet land.

som jeg har beredt til jer, ja, et

land som er mere udsøgt end

alle andre lande.

21 Og for så vidt som dine

brødre sætter sig op imod

dig, skal de blive a forstødt fra

Herrens nærhed.

22 Og for så vidt som du holder

mine befalinger, skal du blive

gjort til a hersker over og lærer

for dine brødre.

23 For se, på den dag, da de

sætter sig op imod mig, vil jeg

a forbande dem, ja, med en hård

forbandelse, og de skal ikke

få nogen magt over dine efterkommere,

medmindre de også

sætter sig op imod mig.

24 Og dersom de sætter sig

op imod mig, skal de for dine

efterkommere blive en a svøbe,

som skal b vække dem til

erindring.

KAPITEL 3

Lehis sønner vender tilbage til

Jerusalem for at få fat i bronzepladerne

– Laban nægter at udlevere

pladerne – Nefi formaner og opmuntrer

sine brødre – Laban stjæler

deres ejendom og forsøger at slå

dem ihjel – Laman og Lemuel slår

Nefi og Sam og bliver irettesat af

en engel. Omkring 600–592 f.Kr.

21a 2 Ne 5:20–24;

Alma 9:13–15; 38:1.

22a 1 Mos 37:8–11;

1 Ne 3:29.

23a 5 Mos 11:28;

1 Ne 12:22–23;

L&P 41:1.

24a Jos 23:13;

Dom 2:22–23.

b 2 Ne 5:25.

Similar magazines