MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 24:6–17 216

6 Men de lærte dem, at de

skulle føre deres optegnelse, og

så de kunne skrive, den ene til

den anden.

7 Og således begyndte lamanitterne

at tiltage i rigdom og

begyndte at handle, den ene

med den anden, og vokse sig

mægtige og begyndte at blive

et snedigt og et víst folk, hvad

angår verdens visdom, ja, et

meget snedigt folk, der frydede

sig ved al slags ugudelighed

og plyndring, undtagen blandt

deres egne brødre.

8 Og se, det skete, at Amulon

begyndte at udøve a myndighed

over Alma og hans brødre og

begyndte at forfølge ham og

foranledige, at hans børn skulle

forfølge deres børn.

9 For Amulon kendte Alma

og vidste, at han havde været

a en af kongens præster, og at

det var ham, der havde troet

Abinadis ord og var blevet jaget

bort fra kongen; og derfor

var han vred på ham, for han

var underkastet kong Laman,

men alligevel udøvede han

myndighed over dem og pålagde

dem b arbejde og satte opsynsmænd

over dem.

10 Og det skete, at deres

trængsler blev så store, at

de indtrængende begyndte at

anråbe Gud.

11 Og Amulon befalede dem,

at de skulle standse deres råb;

og han satte vagter over dem for

at holde øje med dem, så hver

24 8a L&P 121:39.

9a Mosi 17:1–4; 23:9.

b Mosi 21:3–6.

12a gs Bøn.

14a gs Vidne (navneord).

b gs Modgang.

15a Matt 11:28–30.

b Alma 31:38; 33:23.

den, der blev grebet i at påkalde

Gud, skulle sendes i døden.

12 Og Alma og hans folk oplod

ikke deres røst til Herren deres

Gud, men de a udøste hjertet

til ham; og han kendte deres

hjertes tanker.

13 Og det skete, at Herrens

røst kom til dem i deres trængsler

og sagde: Løft hovedet og

vær ved godt mod, for jeg kender

den pagt, som I har sluttet

med mig; og jeg vil slutte pagt

med mit folk og udfri dem af

trældom.

14 Og jeg vil også lette de

byrder, der bliver lagt på jeres

skuldre, så I slet ikke kan føle

dem på jeres ryg, selv mens I er

i trældom; og dette vil jeg gøre,

for at I kan stå som a vidner for

mig herefter, og for at I kan vide

med vished, at jeg, Gud Herren,

kommer til mit folk i deres

b trængsler.

15 Og se, det skete, at de

byrder, der blev lagt på Alma

og hans brødre, blev gjort lette;

ja, Herren a styrkede dem, så de

kunne bære deres b byrder med

lethed, og de underordnede sig

gladelig og med c tålmodighed

hele Herrens vilje.

16 Og det skete, at deres tro og

deres tålmodighed var så stor,

at Herrens røst igen kom til dem

og sagde: Vær ved godt mod,

for i morgen vil jeg udfri jer af

trældom.

17 Og han sagde til Alma: Du

skal gå i spidsen for dette folk,

c L&P 54:10.

gs Tålmodighed.

Similar magazines