MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 27:19–30 224

den og få den til at bæve, som

om den ville falde fra hinanden.

19 Og se, Almas forbavselse

var så stor, at han blev stum, så

han ikke kunne åbne sin mund;

ja, og han blev så svag, at han

ikke engang kunne bevæge sine

hænder; derfor blev han løftet

op af dem, der var sammen

med ham, og båret hjælpeløs

bort, lige indtil han blev lagt

foran sin far.

20 Og de fortalte hans far alt,

hvad der var hændt dem; og

hans far frydede sig, for han

vidste, at det var Guds kraft.

21 Og han foranledigede, at

en mængde skulle samle sig,

så de kunne bevidne, hvad

Herren havde gjort for hans

søn og også for dem, der var

med ham.

22 Og han lod præsterne samle

sig; og de begyndte at faste og

at bede til Herren deres Gud

om, at han ville åbne Almas

mund, så han kunne tale, og

også om at hans lemmer måtte

få deres styrke – så folkets øjne

måtte blive åbnet, så de kunne

se og kende til Guds godhed og

herlighed.

23 Og det skete, efter at de

havde fastet og bedt i et tidsrum

af to dage og to nætter, at Almas

lemmer fik deres styrke, og han

rejste sig og begyndte at tale til

dem, idet han bød dem være

ved godt mod:

24 For, sagde han, jeg har

omvendt mig fra mine synder

24a 2Ne2:6–7.

gs Forløse.

25a Rom 6:3–11;

Mosi 5:7; Alma 5:14;

Moses 6:59.

gs Født af Gud,

født på ny.

b Mosi 3:19; 16:3.

og er blevet a forløst af Herren;

se, jeg er født af Ånden.

25 Og Herren sagde til mig:

Vær ikke forundret over, at hele

menneskeslægten, ja, mænd og

kvinder, alle folkeslag, stammer,

tungemål og folk må a fødes på

ny, ja, fødes af Gud, b forandres

fra deres c kødelige og faldne

tilstand til en tilstand af retfærdighed,

idet de er forløst af Gud

og bliver hans sønner og døtre;

26 og således bliver de nye

skabninger; og medmindre de

gør dette, kan de på a ingen

måde arve Guds rige.

27 Jeg siger jer, at medmindre

dette er tilfældet, vil de blive

forstødt; og det ved jeg, fordi jeg

var nær ved at blive forstødt.

28 Alligevel, efter at have vadet

gennem megen trængsel og

omvendt mig næsten til døde,

har Herren i sin barmhjertighed

fundet det tjenligt at rive mig ud

af en a evigtvarende brænden,

og jeg er født af Gud.

29 Min sjæl er blevet forløst

fra bitterheds galde og syndens

bånd. Jeg var i den mørkeste

afgrund; men nu ser jeg Guds

forunderlige lys. Min sjæl blev

a martret af evig pinsel; men jeg

er blevet revet ud, og min sjæl

smertes ikke mere.

30 Jeg forkastede min forløser

og afviste det, der var blevet

omtalt af vore fædre; men se,

for at alle på forhånd må kunne

vide, at han vil komme, og at

han husker hver skabning, som

c gs Kødelig.

26a Joh 3:5.

28a 2 Ne 9:16.

29a Mosi 2:38.

Similar magazines