MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

229 Mosijas Bog 29:15–26

ringer eller mord eller nogen

form for ugudelighed skulle

være.

15 Og hver den, der har begået

misgerninger, ham har jeg

a straffet i forhold til den forbrydelse,

som han har begået

i henhold til den lov, der blev

givet os af vore fædre.

16 Se, jeg siger jer, at da ikke

alle mennesker er retfærdige, er

det ikke tjenligt, at I skal have en

konge eller konger til at regere

over jer.

17 For se, hvor megen a ugudelighed

er ikke én b ugudelig

konge årsag til, at der bliver

begået, ja, og hvor stor ødelæggelse!

18 Ja, husk kong Noa, hans

a ugudelighed og hans vederstyggeligheder

og også hans

folks ugudelighed og vederstyggeligheder.

Se, hvilken stor

ødelæggelse, der kom over

dem; og også på grund af deres

syndighed blev de bragt i

b trældom.

19 Og var det ikke for deres

alvise skabers mellemkomst, og

det som følge af deres oprigtige

omvendelse, måtte de uundgåeligt

være forblevet i trældom

indtil nu.

20 Men se, han udfriede dem,

fordi de a ydmygede sig for ham;

og fordi de b anråbte ham indtrængende,

udfriede han dem

af trældom; og således virker

Herren med sin kraft i alle

15a Alma 1:32–33.

17a Alma 46:9–10.

b Mosi 23:7–9.

18a Mosi 11:1–15.

b 1 Sam 8:10–18;

Mosi 12:1–8;

Eter 6:22–23.

20a Mosi 21:13–15.

b 2 Mos 2:23–25;

Alma 43:49–50.

tilfælde blandt menneskenes

børn ved at strække c barmhjertighedens

arm ud mod dem,

der sætter deres d lid til ham.

21 Og se, nu siger jeg til jer,

I kan ikke afsætte en ugudelig

konge undtagen ved megen

strid og udgydelse af meget blod.

22 For se, han har sine a venner

i ugudelighed, og han holder

sine vagter om sig; og de,

der har regeret i retfærdighed

før ham, deres love flår han i

stykker; og Guds befalinger

tramper han under fode.

23 Og han udsteder love og

sender dem ud blandt sit folk,

ja, love efter sin egen a ugudelighed;

og hver den, der ikke

adlyder hans love, lader han slå

ihjel; og hver den, der gør oprør

imod ham, mod dem vil han

sende sine hære for at føre krig,

og hvis han kan, vil han slå

dem ihjel; og således fordrejer

en uretfærdig konge al retfærdigheds

veje.

24 Og se nu, jeg siger jer, at det

ikke er tjenligt, at sådanne vederstyggeligheder

skulle komme

over jer.

25 Vælg jer derfor dommere

ved folkets stemme, så I kan

blive dømt i henhold til de love,

som er blevet givet jer af vore

fædre, og som er fejlfrie, og som

blev givet dem ved Herrens

hånd.

26 Se, det er ikke almindeligt,

at folkets stemme ønsker noget,

c Ez 33:11, 15–16;

Mosi 26:30.

d gs Tillid.

22a 1 Kong 12:8–14.

23a gs Ugudelig.

Similar magazines