MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 29:27–38 230

der strider mod det, der er

ret; men det er almindeligt for

mindretallet af folket at ønske

det, der ikke er ret; dette skal I

derfor iagttage og gøre det til

jeres lov: at I ordner jeres sager

ved folkets stemme.

27 Og a hvis den tid kommer,

at folkets stemme vælger ugudelighed,

da er det tid, da Guds

straffedomme skal komme

over jer; ja, da er det tid, da han

skal hjemsøge jer med stor

ødelæggelse, ligesom han hidtil

har hjemsøgt dette land.

28 Og se, hvis I har dommere,

og de ikke dømmer jer i henhold

til den lov, der er blevet givet,

kan I lade dem blive dømt af en

højere dommer.

29 Hvis jeres højere dommere

ikke dømmer retfærdige domme,

skal I lade et lille antal af

jeres lavere dommere samles,

og de skal dømme jeres højere

dommere i overensstemmelse

med folkets stemme.

30 Og jeg befaler jer at gøre

dette med frygt for Herren; og

jeg befaler jer at gøre dette,

og at I ikke skal have nogen

konge, således at hvis disse folk

begår synder og misgerninger,

skal de selv svare for dem.

31 For se, jeg siger jer, at mange

folks synder er blevet forårsaget

af deres kongers syndighed;

derfor må deres konger svare

for deres syndighed.

32 Og nu ønsker jeg, at denne

a ulighed ikke mere skal findes

i dette land, især blandt dette

mit folk; men jeg ønsker, at dette

27a Alma 10:19.

32a Alma 30:11.

b 2 Ne 1:7; 10:11.

gs Frihed.

land skal være et b frihedens

land, og at c enhver må nyde

sine rettigheder og privilegier i

lige mål, så længe som Herren

finder det tjenligt, at vi kan leve

og arve landet, ja, så længe

som nogen blandt vor efterslægt

findes på landets overflade.

33 Og meget mere skrev kong

Mosija til dem, idet han udfoldede

alle en retfærdig konges

prøvelser og besværligheder

for dem, ja, al sjælens møje

for deres folk og også al murren

fra folket over for deres konge;

og han forklarede det hele

for dem.

34 Og han fortalte dem, at dette

ikke burde finde sted, men at

byrden skulle fordeles over hele

folket, så enhver kunne bære

sin del.

35 Og han udfoldede også for

dem alle de ulemper, de ville

blive udsat for ved at have en

uretfærdig konge til at regere

over sig,

36 ja, al hans syndighed og alle

hans vederstyggeligheder og

alle krigene og stridighederne

og blodsudgydelsen og tyverierne

og plyndringerne og begåelsen

af utugtigheder og al slags

syndighed, som ikke kan opregnes

– og han sagde til dem,

at dette ikke burde finde sted, at

de udtrykkeligt var i modstrid

med Guds befalinger.

37 Og se, det skete, efter at

kong Mosija havde sendt dette

ud til folket, at de blev overbevist

om sandheden af hans ord.

38 Derfor opgav de deres

c Alma 27:9.

Similar magazines