MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

235 Almas Bog 1:30–2:2

blive overordentlig a rige og at

få overflod af alt, hvad de end

stod i behov for – en overflod

af flokke og hjorde og fedekvæg

af enhver art og også overflod

af korn og af guld og af sølv

og af kostbarheder og overflod

af b silke og fintvævet linned og

al slags godt, beskedent klæde.

30 Og således sendte de i deres

a fremgangsrige kår ikke nogen

bort, som var b nøgen, eller som

var sulten, eller som var tørstig,

eller som var syg, eller som

ikke havde fået mad, og de lod

ikke hjertet blive optaget af rigdomme;

derfor var de gavmilde

mod alle, både gamle og unge,

både trælle og frie, både mænd

og kvinder, hvad enten de var

uden for kirken eller i kirken,

idet de ikke gjorde c forskel på

folk med hensyn til dem, der

stod i behov.

31 Og således havde de fremgang

og blev langt mere velhavende

end de, der ikke tilhørte

deres kirke.

32 For de, der ikke tilhørte

deres kirke, hengav sig til

trolddom og til a afgudsdyrkelse

eller b lediggang og til c tom snak

og til d misundelse og strid, idet

de gik med kostbare klæder, var

e indbildske i deres egne øjnes

stolthed, forfulgte, løj, stjal,

røvede og begik utugtigheder

og mord og al slags ugudelighed;

alligevel blev loven sat i

kraft over for alle dem, der

29a gs Rigdom.

b Alma 4:6.

30a Jakob 2:17–19.

b gs Fattig.

c Alma 16:14; L&P 1:35.

32a gs Afgudsdyrkelse.

b gs Doven.

c gs Ond tale.

d gs Misundelse.

e Jakob 2:13;

overtrådte den, for så vidt som

det var muligt.

33 Og det skete, at ved således

at håndhæve loven over for dem

og lade enhver lide i forhold til

det, som han havde gjort, blev

de mere fredelige og turde

ikke begå nogen ugudelighed,

hvis det blev kendt; derfor var

der stor fred blandt Nefis folk

indtil det femte år af dommernes

regeringstid.

KAPITEL 2

Amlici forsøger at blive konge og

bliver forkastet ved folkets røst –

Hans tilhængere gør ham til konge

– Amlicitterne bekriger nefitterne

og bliver slået – Lamanitterne og

amlicitterne slutter sig sammen

og bliver slået – Alma slår Amlici

ihjel. Omkring 87 f.Kr.

Og det skete i begyndelsen af

det femte år af deres regeringstid,

at der opstod en strid blandt

folket, for en vis mand, der hed

Amlici, som var en meget snedig

mand, ja, en vís mand, hvad

angår verdens visdom, og som

var af samme orden som den

mand, der slog aGideon ihjel

med sværdet, og som blev

henrettet i henhold til loven –

2 se, denne Amlici havde

ved sin snedighed draget mange

folk over til sig, endog så

mange, at de begyndte at blive

meget magtfulde; og de begynd-

Alma 31:25;

Morm 8:28.

gs Stolthed.

2 1a Alma 1:8.

Similar magazines