MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

9 Nefis Første Bog 4:10–22

guld, og forarbejdningen af det

var overordentlig fin, og jeg så,

at klingen på det var af det

ypperligste stål.

10 Og det skete, at jeg af Ånden

blev a drevet til, at jeg skulle

dræbe Laban, men jeg sagde i

mit hjerte: Aldrig på noget tidspunkt

har jeg udgydt et menneskes

blod. Og jeg veg tilbage

og ønskede, at jeg ikke skulle

slå ham ihjel.

11 Og Ånden sagde igen til

mig: Se, a Herren har overgivet

ham i dine hænder. Ja, og jeg

vidste også, at han havde forsøgt

at berøve mig livet, ja, og at

han ikke ville lytte til Herrens

befalinger, og at han også havde

b taget vor ejendom.

12 Og det skete, at Ånden igen

sagde til mig: Slå ham ihjel, for

Herren har overgivet ham i dine

hænder.

13 Se, Herren a slår de b ugudelige

ihjel for at føre sine retfærdige

formål ud i livet. Det er

c bedre, at ét menneske omkommer,

end at et folkeslag synker

ned og omkommer i vantro.

14 Og se, da jeg, Nefi, havde

hørt disse ord, huskede jeg

Herrens ord, som han talte til

mig i ørkenen, da han sagde:

a For så vidt som dine efterkommere

holder mine b befalinger,

skal de have c fremgang i det

forjættede d land.

15 Ja, og jeg tænkte også, at

10a Alma 14:11.

11a 1 Sam 17:41–49.

b 1 Ne 3:26.

13a 1 Ne 17:33–38;

L&P 98:31–32.

b gs Ugudelig.

c Alma 30:47.

14a Omni 1:6;

Mosi 2:22;

Eter 2:7–12.

b gs Guds befalinger.

c 1 Ne 2:20.

de ikke kunne holde Herrens

befalinger i henhold til Moseloven,

medmindre de havde loven.

16 Og jeg vidste også, at

a loven var indgraveret på bronzepladerne.

17 Og videre, jeg vidste, at

Herren havde overgivet Laban

i mine hænder af denne årsag,

at jeg kunne få optegnelserne

i overensstemmelse med hans

befalinger.

18 Derfor adlød jeg Åndens

røst og tog Laban ved hans

hovedhår, og jeg huggede hans

hoved af med hans eget a sværd.

19 Og efter at jeg havde hugget

hans hoved af med hans eget

sværd, tog jeg Labans klæder og

tog dem på, ja, hvert et stykke,

og jeg spændte hans rustning

om mine lænder.

20 Og efter at jeg havde gjort

det, gik jeg hen mod Labans

skatkammer. Og mens jeg gik

hen mod Labans skatkammer,

se, da så jeg Labans a tjener, som

havde nøglerne til skatkammeret.

Og jeg befalede ham med

Labans røst, at han skulle gå

med mig ind i skatkammeret.

21 Og han antog mig for at

være sin herre Laban, for han så

klæderne og også sværdet, der

var spændt om mine lænder.

22 Og han talte til mig om

jødernes ældster, da han vidste,

at hans herre Laban havde

været ude med dem om aftenen.

d 1 Ne 17:13–14;

Jakob 2:12.

16a gs Moseloven.

18a 1 Sam 17:51.

20a 2 Ne 1:30.

Similar magazines