MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

245 Almas Bog 5:14–24

trofaste indtil d enden; derfor

blev de frelst.

14 Og se, nu spørger jeg jer,

mine brødre i kirken: Er I

blevet a født åndeligt af Gud?

Har I antaget hans billede i jeres

ansigtsudtryk? Har I oplevet

denne mægtige b forandring i

jeres hjerte?

15 Udøver I tro på forløsningen

ved ham, der a skabte jer? Ser I

fremad med troens øje og ser

for jer dette dødelige legeme

oprejst i udødelighed og denne

forgængelighed b oprejst i uforgængelighed,

så I kan stå foran

Gud og blive c dømt efter de

handlinger, som er blevet gjort

i det dødelige legeme?

16 Jeg siger jer: Kan I forestille

jer, at I hører Herrens røst sige

til jer på den dag: Kom til mig, I

a velsignede, for se, jeres gerninger

har været retfærdigheds

gerninger på jordens overflade?

17 Eller forestiller I jer, at I kan

lyve for Herren på den dag og

a sige: Herre, vore gerninger var

retfærdige gerninger på jordens

overflade, og at han vil frelse jer?

18 Eller sagt på en anden måde,

kan I forestille jer blive ført frem

for Guds domstol med sjælen

fuld af skyld og anger, idet I har

en erindring om al jeres skyld,

ja, en fuldkommen a erindring

13d gs Udholdenhed.

14a Mosi 27:24–27;

Alma 22:15.

gs Født af Gud, født

på ny.

b Rom 8:11–17;

Mosi 5:2; Moses 6:65.

gs Omvendelse.

15a gs Skabe.

b gs Opstandelse.

c gs Dom, den

endelige.

16a Matt 25:31–46.

17a 3 Ne 14:21–23.

18a Ez 20:43; 2 Ne 9:14;

Mosi 3:25;

Alma 11:43.

19a 1 Joh 3:1–3.

om al jeres ugudelighed, ja, en

erindring om, at I har trodset

Guds befalinger?

19 Jeg siger jer: Kan I se op til

Gud på den dag med et rent

hjerte og rene hænder? Jeg siger

jer: Kan I se op med Guds a billede

aftegnet i jeres ansigtsudtryk?

20 Jeg siger jer: Kan I tænke

på at blive frelst, når I har hengivet

jer til at blive Djævelens

a undersåtter?

21 Jeg siger jer: I vil på den dag

vide, at I ikke kan blive a frelst;

for ingen kan blive frelst, medmindre

hans b klæder bliver

vasket hvide; ja, hans klæder må

gøres c rene, indtil de er renset

for alle pletter ved blodet fra

ham, om hvem der er blevet talt

af vore fædre, og som skulle

komme for at forløse sit folk fra

deres synder.

22 Og nu spørger jeg jer, mine

brødre, hvordan ville I føle, hvis

I skulle stå for Guds domstol

med jeres klæder plettet af a blod

og al slags b tilsølethed? Se, hvad

ville dette ikke vidne mod jer?

23 Se, ville det ikke a vidne om,

at I er mordere, ja, og også at

I er skyldige i al slags ugudelighed?

24 Se, mine brødre, tror I, at en

sådan kan få et sted at sætte sig

ned i Guds rige sammen med

20a Mosi 2:32.

21a gs Frelse.

b 1 Ne 12:10;

Alma 13:11–13;

3 Ne 27:19–20.

c gs Ren og uren.

22a Es 59:3.

b gs Tilsølethed.

23a Es 59:12.

Similar magazines