MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 5:25–36 246

a Abraham, med Isak og med

Jakob og også alle de hellige

profeter, hvis klæder er rensede

og er pletfri, rene og hvide?

25 Jeg siger jer: Nej, for medmindre

I gør vor skaber til

en løgner fra begyndelsen eller

tror, at han er en løgner fra

begyndelsen, kan I ikke tro, at

sådanne kan få plads i Himmeriget,

men de skal blive stødt ud,

for de er Djævelens riges a børn.

26 Og se nu, jeg siger jer, mine

brødre, hvis I har oplevet en

a forandring i hjertet, og hvis I

har følt lyst til at synge b sangen

om den forløsende kærlighed,

vil jeg spørge, om I også c føler

således nu?

27 Har I vandret og holdt jer

a ulastelige for Gud? Kunne I,

hvis I blev pålagt at dø på dette

tidspunkt, sige inde i jer selv, at

I har været tilstrækkelig b ydmyge?

At jeres klæder er blevet

renset og gjort hvide ved Kristi

blod, han, som kommer for at

c forløse sit folk fra deres synder?

28 Se, har I aflagt jeres a stolthed?

Jeg siger jer, hvis I ikke har

det, er I ikke rede til at møde

Gud. Se, I må gøre jer rede

hurtigt, for Himmeriget er snart

for hånden, og en sådan har

ikke evigt liv.

29 Se, jeg siger, er der nogen

blandt jer, som ikke har aflagt

sin a misundelse? Jeg siger jer,

24a Luk 13:28.

25a 2 Ne 9:9.

26a gs Omvendelse.

b Alma 26:13.

c Mosi 4:12;

L&P 20:31–34.

27a gs Retfærdiggøre.

b gs Ydmyg.

c gs Forløse.

28a gs Stolthed.

29a gs Misundelse.

30a gs Ond tale.

32a Sl 5:6.

33a Alma 19:36;

3 Ne 18:25.

b Jakob 6:5; 3 Ne 9:14.

at en sådan er ikke rede; og jeg

ønsker, at han skal gøre sig rede

hurtigt, for timen er nær for

hånden, og han ved ikke, hvornår

den tid kommer; for en sådan

bliver ikke fundet skyldfri.

30 Og videre siger jeg til jer,

er der nogen blandt jer, som

a spotter sin bror, eller som overdænger

ham med forfølgelser?

31 Ve en sådan, for han er ikke

rede, og tiden er for hånden, da

han må omvende sig, ellers kan

han ikke blive frelst!

32 Ja, ve også over alle jer, der

begår a misgerninger; omvend

jer, omvend jer, for Gud Herren

har talt det!

33 Se, han sender en opfordring

til a alle mennesker; for

b barmhjertighedens arme er

strakt ud mod dem, og han

siger: Omvend jer, så vil jeg

modtage jer.

34 Ja, han siger: a Kom til mig, så

skal I nyde af b frugten af livets

træ; ja, så skal I c frit spise og

drikke af livets d brød og vand.

35 Ja, kom til mig, og frembring

retfærdigheds gerninger, så skal

I ikke blive hugget om og kastet

i ilden –

36 for se, tiden er for hånden,

da hver den, som a ikke frembringer

god frugt eller hver den,

der ikke gør retfærdigheds

gerninger, han har grund til at

jamre og sørge.

34a 2 Ne 26:24–28;

3 Ne 9:13–14.

b 1 Ne 8:11; 15:36.

c 2 Ne 9:50–51;

Alma 42:27.

d gs Livets Brød.

36a Matt 3:10; 7:15–20;

3 Ne 14:19; L&P 97:7.

Similar magazines