MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 5:47–54 248

det for mig ved sin hellige Ånd;

og dette er c åbenbarelsens ånd,

som er i mig.

47 Og endvidere siger jeg til

jer, at det således er blevet

åbenbaret for mig, at de ord,

der er blevet talt af vore fædre,

er sande, ja, ved profetiens ånd,

som er i mig, og som også er en

tilkendegivelse fra Guds Ånd.

48 Jeg siger jer, at jeg selv ved,

at hvad som helst jeg siger jer

om det, der skal komme, er

sandt; og jeg siger jer, at jeg ved,

at Jesus Kristus skal komme, ja,

Sønnen, Faderens Enbårne, fuld

af nåde og barmhjertighed og

sandhed. Og se, det er ham, der

kommer for at borttage verdens

synder, ja, de synder, der er

begået af enhver, som standhaftigt

tror på hans navn.

49 Og se, jeg siger jer, at dette

er den orden, efter hvilken jeg

er a kaldet, ja, til at prædike for

mine elskede brødre, ja, og for

enhver, der bor i landet; ja, til

at prædike for alle, både gamle

og unge, både trælle og frie; ja,

jeg siger jer, for de aldrende og

også de midaldrende og den

opvoksende slægt; ja, til at råbe

til dem, at de skal omvende sig

og blive b født på ny.

50 Ja, så siger Ånden: Omvend

jer, alle I jordens ender, for Himmeriget

er nær for hånden; ja,

46c gs Åbenbaring.

49a gs Kalde, kaldet af

Gud; Præstedømme.

b gs Født af Gud, født

på ny.

50a gs Herlighed; Andet

komme, Jesu Kristi.

b Sl 24; Matt 2:2;

Luk 23:2;

2 Ne 10:14;

L&P 38:21–22;

128:22–23;

Moses 7:53.

gs Jesus Kristus;

Guds rige eller

Himmeriget.

51a Guds rige eller

Himmeriget.

Guds Søn kommer i sin a herlighed,

i sin magt, storhed, kraft og

herredømme. Ja, mine elskede

brødre, jeg siger jer, at Ånden

siger: Se, al jordens b konges og

også himlens konges herlighed

skal meget snart skinne blandt

menneskenes børn.

51 Og Ånden siger også til mig,

ja, råber til mig med mægtig

røst og siger: Gå ud, og sig til

dette folk: Omvend jer, for medmindre

I omvender jer, kan I på

ingen måde arve a Himmeriget.

52 Og videre siger jeg til jer, at

Ånden siger: Se, a øksen er lagt

ved træets rod; derfor skal hvert

træ, som ikke frembringer god

frugt, blive b hugget om og kastet

i ilden, ja, en ild, der ikke kan

fortæres, ja, en uudslukkelig

ild. Se, og husk, at den Hellige

har talt det.

53 Og se, mine elskede brødre,

siger jeg til jer: Kan I modsige

disse ord? Ja, kan I afvise dette

og a træde den Hellige under

fode? Ja, kan I være opblæste i

hjertets b stolthed? Ja, vil I stadig

fremture ved at gå med c kostbare

klæder og ved at lade hjertet

være optaget af verdens tomme

ting, af jeres d rigdomme?

54 Ja, vil I fremture med at tro,

at I er bedre, den ene end den

anden? Ja, vil I fremture i forfølgelsen

af jeres brødre, som

52a Luk 3:9; L&P 97:7.

b Jakob 5:46; 6:7;

3 Ne 27:11–12.

53a 1 Ne 19:7.

b gs Stolthed.

c 2 Ne 28:11–14;

Morm 8:36–39.

d Sl 62:11;

L&P 56:16–18.