MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

253 Almas Bog 7:19–27

den samme tilstand af knibe

som jeres brødre, ja, så har jeg

fundet, at disse mine ønsker er

blevet opfyldt.

19 For jeg fornemmer, at I er

på retfærdighedens stier; jeg

fornemmer, at I er på den sti, der

fører til Guds rige; ja, jeg fornemmer,

at I gør hans a stier rette.

20 Jeg fornemmer, at det er

blevet kundgjort for jer ved hans

ords vidnesbyrd, at han ikke

kan a vandre på krogede stier; ej

heller afviger han fra det, som

han har sagt; ej heller findes der

hos ham skygge af omskiftelse

fra højre til venstre eller fra det,

der er ret, til det, der er forkert;

derfor er Herrens vej ét evigt

kredsløb.

21 Og han bor ikke i a vanhellige

templer; ej heller kan tilsølethed

eller noget, der er urent, blive

modtaget i Guds rige; derfor

siger jeg jer, at tiden skal komme,

ja, og det skal ske på

den yderste dag, at den, der er

b tilsølet, skal forblive i sin tilsølethed.

22 Og se, mine elskede brødre,

jeg har sagt dette til jer, så jeg

kunne vække jer til en erkendelse

af jeres pligt mod Gud, så I

kan vandre ulasteligt for ham, så

I kan vandre efter Guds hellige

orden, ved hvilken I er blevet

modtaget.

23 Og se, jeg ønsker, at I skal

være a ydmyge og være underdanige

og blide, beredvillige,

19a Matt 3:3.

20a 1 Ne 10:19;

Alma 37:12;

L&P 3:2.

21a 1 Kor 3:16–17; 6:19;

Mosi 2:37;

Alma 34:36.

b 1 Ne 15:33–35;

2 Ne 9:16;

Morm 9:14;

L&P 88:35.

23a gs Ydmyg.

fulde af tålmodighed og langmodighed,

være mådeholdne i

alt, være flittige til på alle

tidspunkter at holde Guds befalinger,

bede om hvad som

helst som I står i behov for,

både åndeligt og timeligt, og

altid give Gud tak for, hvad I

end modtager.

24 Og se til, at I har a tro, håb og

næstekærlighed, og da vil I altid

være rige på gode gerninger.

25 Og måtte Herren velsigne

jer og holde jeres klæder uplettede,

så I til sidst måtte få lov at

sætte jer ned sammen med

Abraham, Isak og Jakob og de

hellige profeter, der har været

lige siden verden begyndte, i

Himmeriget for ikke mere at

forlade det, idet jeres klæder

er a uplettede, ligesom deres

klæder er uplettede.

26 Og nu, mine elskede brødre,

jeg har talt disse ord til jer i

overensstemmelse med den

Ånd, som vidner i mig, og min

sjæl fryder sig overordentligt

på grund af den overordentlig

store flid og agtpågivenhed,

som I har vist mine ord.

27 Og se, måtte Guds a fred

hvile over jer og over jeres huse

og jorder og over jeres flokke og

hjorde og alt, hvad I besidder,

jeres kvinder og jeres børn i

overensstemmelse med jeres tro

og gode gerninger fra dette

tidspunkt af og for evigt. Og

således har jeg talt. Amen.

24a 1 Kor 13:1–13;

Eter 12:30–35;

Moro 7:33–48.

25a 2 Pet 3:14.

27a gs Fred.

Similar magazines