MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 8:1–12 254

KAPITEL 8

Alma prædiker og døber i Melek –

Han bliver afvist i Ammoniha og

drager bort – En engel befaler ham

at vende tilbage og råbe omvendelse

til folket – Han bliver modtaget

af Amulek, og de to prædiker i

Ammoniha. Omkring 82 f.Kr.

Og se, det skete, at Alma vendte

tilbage fra a Gideons land efter at

have lært folket i Gideon meget,

som ikke kan skrives, og have

bragt menigheden i orden, ligesom

han tidligere havde gjort

det i Zarahemlas land; ja, han

vendte tilbage til sit hus i

Zarahemla for at hvile sig efter

det arbejde, han havde udført.

2 Og således endte det niende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

3 Og det skete i begyndelsen

af det tiende år af den periode,

hvor dommerne regerede over

Nefis folk, at Alma drog derfra,

og han rejste over til Meleks

land på vestsiden af a floden

Sidon, mod vest ved ødemarkens

grænseegne.

4 Og han begyndte at undervise

folk i Meleks land efter Guds

a hellige orden, ved hvilken han

var blevet kaldet; og han begyndte

at undervise folk overalt

i Meleks land.

5 Og det skete, at folk kom til

ham fra alle de kanter af landet,

der grænsede op til ødemarken.

Og de blev døbt overalt i landet;

8 1a Alma 2:20; 6:7.

3a Alma 16:6–7.

4a L&P 107:2–4.

gs Melkisedekske

præstedømme.

9a 2 Ne 28:19–22;

L&P 10:20.

10a Alma 17:5.

6 så da han var blevet færdig

med sin gerning i Melek, drog

han derfra og rejste tre dagsrejser

mod nord fra Meleks land,

og han kom til en by, der hed

Ammoniha.

7 Se, det var skik hos Nefis

folk at opkalde deres lande og

deres byer og deres landsbyer,

ja, selv alle deres små landsbyer

efter navnet på den, som først

tog dem i besiddelse, og således

var det med Ammonihas land.

8 Og det skete, at da Alma var

kommet til byen Ammoniha,

begyndte han at prædike Guds

ord for dem.

9 Se, Satan havde fået et fast

a greb om hjertet på folket i byen

Ammoniha, derfor ville de ikke

lytte til Almas ord.

10 Alligevel a arbejdede Alma

meget i ånden, idet han b kæmpede

med Gud i c indtrængende

bøn, om at han ville udøse sin

Ånd over de mennesker, der var

i byen, og også om, at han ville

tilstede, at han måtte døbe dem

til omvendelse.

11 Alligevel forhærdede de

hjertet og sagde til ham: Se, vi

ved, at du er Alma, og vi ved, at

du er højpræst over den kirke,

som du har oprettet i mange

dele af landet i overensstemmelse

med jeres overlevering;

men vi er ikke af din kirke, og

vi tror ikke på sådanne tåbelige

overleveringer.

12 Og se, vi ved, at fordi vi

ikke er af din kirke, så ved vi, at

b En 1:1–12.

c 3 Ne 27:1.

gs Bøn.

Similar magazines