MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

255 Almas Bog 8:13–24

du ingen magt har over os; og

du har overdraget dommersædet

til a Nefiha, derfor er du

ikke overdommer over os.

13 Se, da folket havde sagt

dette og modsat sig alle hans

ord og hånet ham og spyttet på

ham og ladet ham støde ud af

deres by, drog han derfra og

rejste mod den by, der hed Aron.

14 Og det skete, at mens han

var på vej dertil og var tynget

af sorg og vadede gennem

megen a modgang og megen

sjælekval på grund af ugudeligheden

blandt de mennesker,

der var i byen Ammoniha, skete

det, at mens Alma således var

tynget af sorg, se, da viste en

b engel fra Herren sig for ham

og sagde:

15 Velsignet er du, Alma; løft

derfor dit hoved og fryd dig,

for du har stor grund til at fryde

dig, for du har været trofast i

at holde Guds befalinger fra

det tidspunkt, da du modtog

dit første budskab fra ham. Se,

jeg er ham, som a bragte dig det.

16 Og se, jeg er blevet udsendt

for at befale dig, at du skal vende

tilbage til byen Ammoniha og

igen prædike for byens folk, ja,

prædik for dem. Ja, sig til dem,

at medmindre de omvender sig,

vil Gud Herren a udrydde dem.

17 For se, de gør sig på dette

tidspunkt overvejelser, for at

de kan tilintetgøre dit folks

frihed (for så siger Herren),

hvilket strider imod de lovbud

12a Alma 4:20.

14a gs Modgang.

b Alma 10:7–10, 20.

gs Engle.

15a Mosi 27:11–16.

16a Alma 9:12, 18, 24.

20a Alma 10:7–9.

21a gs Amulek.

og retsregler og befalinger, som

han har givet sit folk.

18 Se, det skete, at efter at Alma

havde modtaget dette budskab

fra Herrens engel, vendte han

hastigt tilbage til Ammonihas

land. Og han kom ind i byen

ad en anden vej, ja, ad den vej,

som er på sydsiden af byen

Ammoniha.

19 Og da han kom ind i byen,

var han sulten, og han sagde

til en mand: Vil du give Guds

ydmyge tjener noget at spise?

20 Og manden sagde til ham:

Jeg er nefit, og jeg ved, at du er

Guds hellige profet, for du er

den mand, om hvem en a engel i

et syn sagde: Du skal tage imod!

Gå derfor med mig ind i mit

hus, så vil jeg give dig af min

mad; og jeg ved, at du vil blive

en velsignelse for mig og mit hus.

21 Og det skete, at manden tog

imod ham i sit hus; og manden

hed a Amulek, og han hentede

brød og kød og satte det foran

Alma.

22 Og det skete, at Alma spiste

brød og blev mæt; og han a velsignede

Amulek og hans hus,

og han gav Gud tak.

23 Og efter at han havde

spist og var blevet mæt, sagde

han til Amulek: Jeg er Alma og

er a højpræsten over Guds kirke

i hele landet.

24 Og se, jeg er blevet kaldet

til at prædike Guds ord blandt

hele dette folk i overensstemmelse

med åbenbarelsens og

22a Alma 10:11.

23a Alma 5:3, 44, 49;

13:1–20.

Similar magazines