MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

259 Almas Bog 9:23–32

indtil de er blevet rige på alle

slags ting –

23 og se, nu jeg siger jer, at

hvis dette folk, der har modtaget

så mange velsignelser af

Herrens hånd, skulle overtræde

i modstrid med det lys og den

kundskab, som de har, jeg siger

jer, at hvis det skulle være

tilfældet, at hvis de skulle falde

i overtrædelse, ville det blive

langt a tåleligere for lamanitterne

end for dem.

24 For se, Herrens a løfter er

givet til lamanitterne, men de er

ikke givet til jer, hvis I overtræder;

for har Herren ikke udtrykkeligt

lovet og fast bestemt, at

hvis I sætter jer op imod ham,

skal I blive fuldstændig udryddet

fra jordens overflade.

25 Og se, af denne årsag, for at

I ikke skal blive udryddet, har

Herren sendt sin engel for at

besøge mange blandt sit folk,

idet han kundgør for dem, at

de skal drage ud og råbe indtrængende

til dette folk og sige:

a Omvend jer, for Himmeriget

er nær for hånden;

26 og om a ikke mange dage

skal Guds Søn komme i sin herlighed;

og hans herlighed skal

være Faderens b Enbårnes herlighed,

fuld af c nåde, upartiskhed

og sandhed, fuld af tålmodighed,

d barmhjertighed og langmodighed,

hurtig til at e høre sit

folks råb og til at besvare deres

bønner.

23a Matt 11:22–24.

24a 2Ne30:4–6;

L&P 3:20.

25a Alma 7:9; Hel 5:32.

26a Alma 7:7.

b gs Enbårne.

c gs Nåde.

d gs Barmhjertighed.

e 5 Mos 26:7.

27a gs Forløse.

b gs Døbe, dåb.

28a L&P 1:10; 6:33.

27 Og se, han kommer for at

a forløse dem, der lader sig

b døbe til omvendelse ved tro

på hans navn.

28 Bered derfor Herrens vej,

for tiden er for hånden, da alle

mennesker skal høste en løn for

deres a gerninger i forhold til,

hvordan de har været – hvis de

har været retfærdige, skal de

b høste deres sjæls frelse i overensstemmelse

med Jesu Kristi

magt og udfrielse; og hvis de

har været onde, skal de høste

deres sjæls c fordømmelse i overensstemmelse

med Djævelens

magt og tilfangetagelse.

29 Se nu, dette er englens røst,

der råber til folket.

30 Og se, mine a elskede brødre,

for I er mine brødre, og I

burde være elsket, og I burde

frembringe gerninger, som er

omvendelsen værdig, eftersom

jeres hjerte har været meget

forhærdet mod Guds ord, og

eftersom I er et b fortabt og et

faldent folk.

31 Se, det skete, at da jeg,

Alma, havde talt disse ord, se,

da blev folket vrede på mig,

fordi jeg sagde til dem, at de

var et hårdhjertet og et a stivnakket

folk.

32 Og også fordi jeg sagde til

dem, at de var et fortabt og et

faldent folk, blev de vrede på

mig og forsøgte at lægge hånd

på mig, så de kunne kaste mig i

fængsel.

b Sl 7:17.

c gs Fordømmelse.

30a 1 Joh 4:11.

b Alma 12:22.

31a 2 Ne 25:28;

Mosi 3:14.