MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

261 Almas Bog 10:8–17

grund af dette folks synder, og

han er sulten, og du skal c tage

imod ham i dit hus og bespise

ham, og han skal velsigne dig og

dit hus, og Herrens velsignelse

skal hvile over dig og dit hus.

8 Og det skete, at jeg adlød

englens røst og vendte om mod

mit hus. Og mens jeg var på vej

dertil, fandt jeg a manden, om

hvem englen havde sagt til mig:

Du skal tage imod ham i dit hus.

Og se, det var den samme

mand, som har talt til jer angående

det, der hører Gud til.

9 Og englen sagde til mig, at

han er en a hellig mand; derfor

ved jeg, at han er en hellig

mand, fordi det blev sagt af en

engel fra Gud.

10 Og videre, jeg ved, at det,

hvorom han har vidnet, er

sandt; for se, jeg siger jer, at så

sandt som Herren lever, har

han sendt sin a engel for at give

dette til kende for mig; og dette

har han gjort, mens denne

Alma har b boet i mit hus.

11 For se, han har a velsignet

mit hus, han har velsignet mig

og mine kvinder og mine børn

og min far og mine slægtninge,

ja, hele min slægt har han velsignet,

og Herrens velsignelse har

hvilet over os i overensstemmelse

med de ord, som han talte.

12 Og se, da Amulek havde

talt disse ord, begyndte folket at

blive forbavset, eftersom der var

a mere end ét vidne, der vidnede

om det, som de blev anklaget

7c ApG 10:30–35.

8a Alma 8:19–21.

9a gs Hellig (tillægsord).

10a Alma 11:30–31.

b Alma 8:27.

11a Alma 8:22.

12a Alma 9:6.

13a Alma 11:21.

for, og også om det, der skulle

komme, i overensstemmelse med

profetiens ånd, som var i dem.

13 Alligevel var der nogle

blandt dem, som tænkte på at

udspørge dem, for at de ved

deres snedige a anslag kunne

fange dem i deres ord, så de

kunne finde vidnesbyrd mod

dem, så de kunne overgive dem

til deres dommere, så de kunne

blive dømt i henhold til loven,

og så de kunne blive slået ihjel

eller kastet i fængsel alt afhængig

af den forbrydelse, som de

kunne få det til at se ud som om,

de havde begået, eller kunne

vidne imod dem.

14 Se, de mænd, der forsøgte at

gøre det af med dem, var dem,

der var a advokater og blev ansat

eller udpeget af folket til at forvalte

loven under deres retssager

eller ved behandlingen af folkets

forbrydelser for dommerne.

15 Se, disse advokater var lærde

i alle folkets kneb og snedigheder;

og det var de, for at de

kunne være dygtige i deres fag.

16 Og det skete, at de begyndte

at udspørge Amulek, for at de

derved kunne få ham til at

modsige sig selv eller modsige

de ord, som han skulle tale.

17 Se, de vidste ikke, at

Amulek kunne få kendskab til

deres forehavender. Men det

skete, at da de begyndte at udspørge

ham, a fornemmede han

deres tanker, og han sagde til

dem: O du ugudelige og afspo-

14a Alma 10:24;

11:20–21; 14:18.

17a Alma 12:3; 20:18, 32;

L&P 6:16.

Similar magazines