MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

263 Almas Bog 10:27–11:4

har talt til fordel for jeres lov til

jeres fordømmelse.

27 Og se nu, jeg siger jer, at

grundvolden til dette folks

udryddelse er ved at blive lagt

ved jeres a advokaters og jeres

dommeres uretfærdighed.

28 Og se, det skete, at da

Amulek havde talt disse ord,

råbte folket imod ham og sagde:

Nu ved vi, at denne mand er

Djævelens barn, for han har

a løjet for os, for han har talt

imod vor lov. Og se, han siger,

at han ikke har talt imod den.

29 Og videre, han har hånet

vore advokater og vore dommere.

30 Og det skete, at advokaterne

i hjertet satte sig for, at de ville

huske dette imod ham.

31 Og blandt dem var der

en, hvis navn var Ze’ezrom. Se,

han var den førende med hensyn

til at a anklage Amulek og

Alma, for han var en af de dygtigste

blandt dem og havde

mange forretninger at gøre

blandt folket.

32 Se, det var disse advokaters

hensigt at få vinding; og de

fik vinding i forhold til deres

beskæftigelse.

KAPITEL 11

Det nefitiske møntsystem bliver

forklaret – Amulek strides med

Ze’ezrom – Kristus frelser ikke

mennesker i deres synder – Kun de,

der arver Himmeriget, bliver frelst

– Alle mennesker opstår til udøde-

lighed – Der findes ingen død efter

opstandelsen. Omkring 82 f.Kr.

Se, der stod i Mosijas lov, at hver

mand, der beklædte et dommersæde,

eller de, der blev udpeget

til dommere, skulle have løn i

forhold til den tid, de anvendte

til at dømme dem, der blev ført

frem for dem for at blive dømt.

2 Se, hvis en mand skyldte en

anden, og han ikke ville betale

det, som han skyldte, blev han

indklaget for dommeren; og

dommeren udøvede sin myndighed

og sendte betjente ud for

at få manden ført frem for sig;

og han dømte manden i henhold

til loven og de beviser, der blev

fremført imod ham, og således

blev manden tvunget til at

betale det, som han skyldte,

eller blive frataget sin ejendom

eller blive stødt ud af folket

som tyv og røver.

3 Og dommeren fik løn i forhold

til sin tid: en senine guld

for en dag eller en senum sølv,

hvilket svarer til en senine guld;

og det er i henhold til den lov,

som var givet.

4 Se, dette er navnene på de

forskellige stykker af deres guld

og deres sølv efter deres værdi.

Og navnene blev givet af nefitterne,

for de regnede ikke på

samme måde som de jøder,

der var i Jerusalem; ej heller

målte de på samme måde som

jøderne; men de ændrede deres

beregnings- og målesystem efter

folkets ønske og omstændigheder

i hver slægt indtil dom-

27a Luk 11:45–52. 28a Alma 14:2. 31a Alma 11:20–36.

Similar magazines