MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

271 Almas Bog 12:35–13:3

enbårne Søn til b forladelse for

sine synder; og disse skal gå

ind til min c hvile.

35 Og hver den, der forhærder

sit hjerte og gør misgerninger,

se, jeg sværger i min vrede, at

han ikke skal gå ind til min hvile.

36 Og se, mine brødre, se, jeg

siger jer, at hvis I forhærder

hjertet, skal I ikke gå ind til

Herrens hvile; derfor opildner

jeres misgerninger ham, så han

sender sin vrede ned over jer,

ligesom i det a første oprør, ja,

ifølge hans ord i det sidste oprør,

såvel som i den første, til jeres

sjæls evigtvarende b undergang;

altså ifølge hans ord til den sidste

død såvel som til den første.

37 Og se, mine brødre, eftersom

vi ved dette, og det er

sandt, lad os da omvende os og

ikke forhærde vort hjerte, så vi

ikke a opildner Herren vor Gud

og bringer hans vrede ned over

os i disse, hans næste befalinger,

som han har givet os; men lad

os gå ind til b Guds hvile, som er

beredt i overensstemmelse med

hans ord.

KAPITEL 13

Mænd kaldes til højpræster på

grund af deres store tro og gode

gerninger – De skal undervise i

befalingerne – Ved retfærdighed

34b gs Syndsforladelse.

c gs Hvile.

36a Jakob 1:7–8;

Alma 42:6, 9, 14.

b gs Fordømmelse.

37a 1 Ne 17:30;

Jakob 1:8;

Hel 7:18.

b Alma 13:6–9.

13 1a Abr 2:9, 11.

2a L&P 107:2–4.

b Alma 13:16.

3a L&P 127:2.

gs Udvælgelse;

Forudordination.

b L&P 138:55–56.

bliver de helliggjort og går ind til

Herrens hvile – Melkisedek var en

af disse – Engle kundgør glædelige

tidender over hele landet – De

åbenbarer Kristi virkelige komme.

Omkring 82 f.Kr.

Og videre, mine brødre, vil jeg

lede jeres tanker frem til den

tid, da Gud Herren gav disse

befalinger til sine børn; og jeg

ønsker, at I skal huske, at Gud

Herren a ordinerede præster

efter sin hellige orden, som var

efter hans Søns orden, for at

lære folket dem.

2 Og disse præster blev ordineret

efter a hans Søns orden på

en b måde, så folk derved kunne

vide på hvilken måde de skulle

se frem til hans Søn for at få

forløsning.

3 Og dette er den måde, hvorpå

de blev ordineret – de blev

a kaldet og b beredt fra verdens

c grundlæggelse i overensstemmelse

med Guds d forudviden

som følge af deres overordentlig

store tro og gode gerninger; til at

begynde med blev de overladt

til at e vælge godt eller ondt; derfor

er de, eftersom de valgte det

gode og udøvede overordentlig

stor f tro, g kaldet med en hellig

kaldelse, ja, med den hellige

kaldelse, som var beredt samtidig

med og i henhold til en forberedt

forløsning for sådanne.

c Alma 12:25, 30.

gs Forudtilværelse.

d L&P 38:2.

e gs Handlefrihed.

f gs Tro.

g gs Kalde, kaldet af

Gud; Præstedømme.

Similar magazines