MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 13:4–12 272

4 Og således er de blevet

a kaldet til dette hellige kald som

følge af deres tro, mens andre

forkastede Guds Ånd som følge

af deres hjertes hårdhed og

deres sinds blindhed, mens de,

hvis det ikke havde været for

dette, kunne have haft et lige så

stort b privilegium som deres

brødre.

5 Eller kort sagt, til at begynde

med var de på a samme stade

som deres brødre; og således

blev dette hellige kald beredt

fra verdens grundlæggelse for

sådanne, som ikke ville forhærde

hjertet, og det er i og ved den

enbårne Søns forsoning, han

som blev beredt –

6 og således blev de kaldet

med denne hellige kaldelse og

ordineret til det høje præstedømme

efter Guds hellige orden

for at lære menneskenes børn

hans befalinger, så de også

kunne gå ind til hans a hvile –

7 dette høje præstedømme er

efter hans Søns orden, hvilken

orden var til fra verdens grundlæggelse

eller med andre ord er

a uden dages begyndelse eller

års ende og er beredt fra evighed

til al evighed ifølge b hans

forudviden om alt –

8 se, de blev a ordineret på

denne måde – de blev kaldet

med en hellig kaldelse og

4a Eter 12:10.

b 1 Ne 17:32–35.

5a 2 Ne 26:28.

6a Alma 12:37; 16:17.

gs Hvile.

7a Hebr 7:3.

b gs Gud,

Guddommen.

8a L&P 84:33–42.

gs Melkisedekske

præstedømme.

9a gs Højpræst.

b 2 Ne 2:6.

gs Nåde.

10a L&P 84:18–22.

b gs Omvendelse.

11a Moses 6:59–60.

b 1 Ne 12:10;

ordineret med en hellig ordinance

og påtog sig det høje

præstedømme efter den hellige

orden, hvilket kald og hvilken

ordinance og hvilket høje præstedømme

er uden begyndelse

eller ende –

9 således bliver de a højpræster

for evigt af Sønnens, Faderens

Enbårnes, orden, han, som er

uden dages begyndelse eller års

ende, og som er fuld af b nåde,

upartiskhed og sandhed. Og

således er det. Amen.

10 Se, som jeg sagde angående

denne hellige orden eller dette

a høje præstedømme, så var der

mange, der blev ordineret og

blev højpræster for Gud; og det

var som følge af deres overordentlig

store tro og b omvendelse

og deres retfærdighed for Gud,

for de valgte at omvende sig og

øve retfærdighed frem for at

fortabes.

11 Derfor blev de kaldet efter

denne hellige orden og blev

a helliggjort, og deres b klæder

blev vasket hvide ved Lammets

blod.

12 Se, efter at være blevet

a helliggjort ved b Helligånden og

have fået deres klæder gjort

hvide, så de var c rene og uplettede

for Gud, kunne de ikke se på

d synd uden at føle e afsky; og der

var mange, overordentlig man-

Alma 5:21–27;

3 Ne 27:19–20.

12a Rom 8:1–9.

gs Helliggørelse.

b gs Helligånden.

c gs Ren og uren.

d Mosi 5:2; Alma 19:33.

e Ordsp 8:13;

Alma 37:29.

Similar magazines