MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

273 Almas Bog 13:13–23

ge, som blev gjort rene og gik

ind til Herren deres Guds hvile.

13 Og se, mine brødre, ønsker

jeg, at I skal ydmyge jer for Gud

og frembringe de a frugter, som

er omvendelsen værdig, så I

også kan gå ind til denne hvile.

14 Ja, ydmyg jer ligesom folk i

a Melkisedeks dage, han, der

også var højpræst af den samme

orden, som jeg har talt om,

og som også påtog sig det høje

præstedømme for evigt.

15 Og det var den selv samme

Melkisedek, til hvem a Abraham

betalte b tiende; ja, selv vor fader

Abraham betalte tiende bestående

af en tiendedel af alt, hvad

han ejede.

16 Se, disse a ordinancer blev

givet på denne måde, for at folk

derved kunne se frem til Guds

Søn, idet den var et b sindbillede

på hans orden, eller var hans

orden; og dette for at de kunne

se frem til ham for at få forladelse

for deres synder, så de kunne

gå ind til Herrens hvile.

17 Se, denne Melkisedek var

konge over Salems land; og hans

folk havde vokset sig stærke i

synd og vederstyggelighed; ja,

de var alle faret vild, de var

fulde af al slags ugudelighed;

18 men Melkisedek, som havde

udøvet mægtig tro og fået embedet

i det høje præstedømmes

efter Guds a hellige orden, præ-

13a Luk 3:8.

14a L&P 84:14.

jso, 1 Mos 14:25–40.

gs Melkisedek.

15a gs Abraham.

b 1 Mos 14:18–20;

Mal 3:8–10.

gs Tiende.

16a gs Ordinancer.

b gs Symbolik.

18a gs Melkisedekske

præstedømme.

19a Hel 8:18;

L&P 84:6–16;

107:40–55.

b L&P 107:1–4.

dikede omvendelse for sit folk.

Og se, de omvendte sig; og

Melkisedek skabte fred i landet

i sine dage; derfor blev han

kaldt fredsfyrsten, for han var

konge af Salem; og han regerede

under sin far.

19 Se, der var a mange før ham,

og der var også mange efter,

men b ingen var større, ham har

de derfor især nævnt.

20 Se, jeg behøver ikke at

forklare mere om sagen; hvad

jeg har sagt skulle være tilstrækkeligt.

Se, a skrifterne ligger foran

jer; hvis I b fordrejer dem, bliver

det til jeres egen undergang.

21 Og se, det skete, at da Alma

havde sagt disse ord til dem,

strakte han hånden ud mod dem

og råbte med mægtig røst, idet

han sagde: Nu er tiden til at

a omvende sig, for frelsens dag

nærmer sig;

22 ja, og Herrens røst kundgør

det ved engles a mund for alle

folkeslag, ja, kundgør det, så de

kan få glædelige tidender om

stor glæde; ja, og han lader disse

glædelige tidender lyde til hele

sit folk, ja, endog til dem, der er

spredt vidt omkring på jordens

overflade; derfor er de kommet

til os.

23 Og de er blevet kundgjort

for os i a tydelige vendinger, så

vi kan forstå, så vi ikke kan tage

fejl, og dette fordi vi er b vandrere

20a gs Skrifter.

b 2 Pet 3:16; Alma 41:1.

21a gs Omvendelse.

22a Alma 10:20.

23a 2 Ne 25:7–8; 31:3;

32:7; Jakob 4:13;

Eter 12:39.

b Jakob 7:26.