MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 13:24–14:1 274

i et fremmed land; derfor er

vi så rigt begunstigede, for vi

får disse glædelige tidender

kundgjort for os i alle dele af

vor vingård.

24 For se, a engle kundgør det

på dette tidspunkt for mange i

vort land; og dette sker med det

formål at berede menneskenes

børns hjerte til at modtage hans

ord på tidspunktet for hans

komme i sin herlighed.

25 Og nu venter vi kun på at

høre de glade nyheder om hans

komme blive kundgjort for os

ved engles mund, for tiden

kommer, vi a ved ikke hvor

snart. Gud give, at det bliver i

min tid; men hvad enten det

sker før eller senere, vil jeg fryde

mig derved.

26 Og det skal blive kundgjort

for a retfærdige og hellige mænd

ved engles mund på den tid, da

han kommer, så vore fædres ord

må blive opfyldt, hvad angår

det, som de har talt om ham,

hvilket var i overensstemmelse

med profetiens ånd, som var i

dem.

27 Og se, mine brødre, jeg

a ønsker af mit hjertes inderste,

ja, med så stor ængstelse, at det

endog volder smerte, at I vil

lytte til mine ord og kaste jeres

synder fra jer og ikke udsætte

jeres omvendelses dag;

28 men at I vil ydmyge jer for

Herren og påkalde hans hellige

navn og a våge og bede bestan-

24a Alma 10:10; 39:19.

25a 1 Ne 10:4; 3 Ne 1:13.

26a Am 3:7; Luk 2:8–11.

27a Mosi 28:3.

28a gs Bøn; Vogte,

vægter.

b 1 Kor 10:13.

c gs Sagtmodig;

Tålmodighed.

29a Alma 7:24.

b L&P 20:31; 76:116.

gs Næstekærlighed.

digt, så I ikke må blive b fristet

mere end det, som I kan bære,

og således blive ledet af den

hellige Ånd, idet I bliver ydmyge,

c sagtmodige, underdanige,

tålmodige, fulde af kærlighed

og al langmodighed,

29 idet I har a tro på Herren,

idet I har et håb om, at I vil få

evigt liv, idet I altid har b Guds

kærlighed i hjertet, så I kan blive

løftet op på den yderste dag og

gå ind til hans c hvile.

30 Og måtte Herren skænke

jer omvendelse, så I ikke nedkalder

hans vrede over jer, så I ikke

bliver bundet af a helvedes lænker,

så I ikke lider den anden

b død.

31 Og Alma talte mange flere

ord til folket, som ikke er skrevet

i denne bog.

KAPITEL 14

Alma og Amulek bliver fængslet og

slået – De troende og deres skrifter

bliver brændt ved ild – Disse

martyrer bliver modtaget af Herren

i herlighed – Fængslets mure bliver

brudt i stykker og falder sammen –

Alma og Amulek bliver udfriet, og

deres forfølgere bliver slået ihjel.

Omkring 82–81 f.Kr.

Og det skete, efter at han var

færdig med at tale til folket, at

mange troede på hans ord og

begyndte at omvende sig og at

granske askrifterne. c L&P 84:24.

30a gs Fordømmelse;

Helvede.

b gs Død, åndelig.

14 1a 2 Kong 22:8–13.

gs Skrifter.