MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 17:1–8 282

ret til riget for Guds ords skyld

og drog op til Nefis land for

at prædike for lamanitterne;

deres lidelser og udfrielse –

ifølge Almas optegnelse.

Omfatter kapitlerne 17 til og med 27.

KAPITEL 17

Mosijas sønner har profetiens og

åbenbarelsens ånd – De drager

hver sin vej for at kundgøre ordet

for lamanitterne – Ammon drager

til Ismaels land og bliver kong

Lamonis tjener – Ammon redder

kongens flokke og slår hans fjender

ved Sebus’ vand. Vers 1–3 omkring

77 f.Kr., vers 4 omkring 91–77

f.Kr. og vers 5–39 omkring 91 f.Kr.

Og se, det skete, at mens Alma

var på vej fra Gideons land

sydpå i retning mod Mantis

land, se, da a mødte han til sin

forbavselse b Mosijas sønner, der

var på vej til Zarahemlas land.

2 Se, disse, Mosijas sønner,

var sammen med Alma på det

tidspunkt, da englen for a første

gang viste sig for ham; derfor

frydede Alma sig overordentlig

ved at se sine brødre; og hvad

der bidrog mere til hans glæde

var, at de stadig var hans brødre

i Herren; ja, og de havde vokset

sig stærke i kundskaben om

sandheden, for de var mænd

med en sund forståelse, og de

havde b gransket skrifterne

17 1a Alma 27:16.

b Mosi 27:34.

2a Mosi 27:11–17.

b gs Skrifter.

3a gs Faste; Bøn.

b gs Undervisning –

At undervise med

Ånden.

4a Alma 29:14.

b gs Missionering.

flittigt, for at de kunne kende

Guds ord.

3 Men det er ikke alt; de havde

hengivet sig til megen bøn og

a faste, derfor havde de profetiens

ånd og åbenbarelsens ånd,

og når de b underviste, underviste

de med magt og myndighed

fra Gud.

4 Og de havde undervist i

Guds ord i et tidsrum af fjorten

år blandt lamanitterne, og det

var i høj grad a lykkedes dem at

b bringe mange til kundskab om

sandheden; ja, ved deres ords

kraft blev mange ført til Guds

alter for at påkalde hans navn og

c bekende deres synder for ham.

5 Se, dette er de omstændigheder,

de var underkastet på

deres rejser, for de havde mange

trængsler; de led meget både på

legeme og på sjæl, såsom sult,

tørst og udmattelse og også

store åndelige a anstrengelser.

6 Se, dette er deres rejser: Da

de havde a taget afsked med

deres far, Mosija, i dommernes

første år efter at have b frasagt

sig riget, som deres far nærede

ønske om at overdrage dem, og

det var også folkets vilje,

7 rejste de alligevel fra Zarahemlas

land og tog deres sværd

og deres spyd og deres buer og

deres pile og deres slynger med

sig; og dette gjorde de, for at de

kunne sørge for føde til sig selv,

mens de var i ødemarken.

8 Og således drog de ud i øde-

c gs Bekendelse.

5a Alma 8:10.

6a Mosi 28:1, 5–9.

b Mosi 29:3.

Similar magazines