MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 19:6–14 290

af to dage og to nætter; og nogle

siger, at han ikke er død, men

andre siger, at han er død, og at

han stinker, og at han burde

lægges i gravhulen; men jeg for

mit vedkommende synes ikke,

at han stinker.

6 Se, dette var, hvad Ammon

ønskede, for han vidste, at kong

Lamoni var i Guds magt; han

vidste, at det mørke a slør af

vantro var ved at blive fjernet

fra hans sind, og at det b lys,

som oplyste hans sind, og som

var Guds herligheds lys, som

var hans godheds forunderlige

lys – ja, dette lys havde indgydt

hans sjæl en sådan glæde, efter

at skyen af mørke var blevet

spredt, og at det evigtvarende

livs lys var blevet tændt i hans

sjæl, ja, han vidste, at det havde

overvældet hans naturlige legeme,

og han var bortrykket i

Gud –

7 derfor var det, som dronningen

ønskede af ham, hans eneste

ønske. Han gik derfor ind for at

se til kongen, sådan som dronningen

havde ønsket af ham;

og han så kongen, og han vidste,

at han ikke var død.

8 Og han sagde til dronningen:

Han er ikke død, men han sover

i Gud, og i morgen skal han rejse

sig igen; begrav ham derfor ikke.

9 Og Ammon sagde til hende:

Tror du dette? Og hun sagde til

ham: Jeg har ikke noget vidnesbyrd

bortset fra dit ord og vore

tjeneres ord; alligevel tror jeg,

6a 2 Kor 4:3–4.

gs Slør.

b gs Lys, Kristi lys.

10a Luk 7:9.

gs Tro.

13a gs Jesus Kristus –

Profetier om Jesu

Kristi fødsel og død.

at det skal ske, sådan som du

har sagt.

10 Og Ammon sagde til hende:

Velsignet er du på grund af

din overordentlig store tro; jeg

siger dig, kvinde, så stor a tro

har der ikke været blandt hele

det nefitiske folk.

11 Og det skete, at hun vågede

ved sin mands seng fra det tidspunkt

og indtil det tidspunkt den

næste dag, som Ammon havde

fastsat, at han skulle rejse sig.

12 Og det skete, at han rejste

sig i overensstemmelse med

Ammons ord; og da han rejste

sig, strakte han sin hånd ud

til kvinden og sagde: Velsignet

være Guds navn, og velsignet

er du.

13 For så sikkert, som du lever,

har jeg set min forløser; og han

skal komme og blive a født af en

b kvinde, og han skal forløse hele

menneskeslægten, som tror på

hans navn. Se, da han havde

sagt disse ord, svulmede hjertet

i ham, og han sank igen om af

glæde; og dronningen sank også

om, overvældet af Ånden.

14 Se, da Ammon så, at Herrens

Ånd i overensstemmelse

med hans a bønner blev udøst

over lamanitterne, hans brødre,

som havde været årsagen til så

stort sørgeudbrud blandt nefitterne

eller blandt hele Guds

folk på grund af deres syndighed

og deres b overleveringer,

faldt han på sine knæ og begyndte

at udøse sin sjæl i bøn

b 1 Ne 11:13–21.

14a L&P 42:14.

b Mosi 1:5.

Similar magazines