MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

299 Almas Bog 22:11–18

han er den Store Ånd, og han

har a skabt alt, både i himlen og

på jorden. Tror du det?

11 Og han sagde: Ja, jeg tror,

at den Store Ånd har skabt alt,

og jeg ønsker af dig, at du skal

fortælle mig om alt dette, så vil

jeg a tro på dine ord.

12 Og det skete, at da Aron så,

at kongen ville tro på hans ord,

begyndte han fra Adams skabelse,

idet han a læste skrifterne

for kongen – hvorledes Gud

skabte mennesket efter sit eget

billede, og at Gud gav ham befalinger,

og at mennesket var

faldet på grund af overtrædelse.

13 Og Aron udlagde skrifterne

for ham fra a Adams skabelse,

idet han fremlagde menneskets

fald for ham og dets kødelige

tilstand og også den b forløsningsplan,

som var beredt ved

Kristus c fra verdens begyndelse

for hver den, som vil tro på

hans navn.

14 Og eftersom mennesket var

a faldet, kunne det ikke af sig

selv gøre sig b fortjent til noget;

men Kristi lidelse og død c soner

for deres synder ved tro og

omvendelse og så videre; og at

han bryder dødens bånd, så

d graven ingen sejr skal få, og så

dødens brod skal blive opslugt

i håbet om herlighed; og Aron

udlagde alt dette for kongen.

15 Og det skete, at efter at Aron

10a gs Skabe.

11a gs Tro.

12a 1 Ne 5:10–18;

Alma 37:9.

13a 1 Mos 1:26–28.

b gs Forløsningsplanen.

c 2 Ne 9:18.

14a gs Fald, Adams

og Evas.

b 2 Ne 25:23;

Alma 42:10–25.

c Alma 34:8–16.

gs Forsoning.

d Es 25:8;

1 Kor 15:55.

15a ApG 2:37.

havde udlagt dette for ham,

sagde kongen: a Hvad skal jeg

gøre, for at jeg kan få dette evige

liv, som du har talt om? Ja, hvad

skal jeg gøre, for at jeg kan blive

b født af Gud og få denne ugudelige

ånd rykket ud af mit

bryst og modtage hans Ånd, så

jeg kan blive fyldt af glæde, så

jeg ikke bliver forstødt på den

yderste dag? Se, sagde han, jeg

vil give afkald på c alt, hvad

jeg besidder, ja, jeg vil frasige

mig mit rige, for at jeg kan få

denne store glæde.

16 Men Aron sagde til ham:

Hvis du a ønsker dette, hvis du

vil bøje dig for Gud, ja, hvis

du vil omvende dig fra alle dine

synder og bøje dig for Gud og

påkalde hans navn i tro, overbevist

om at du skal få, da skal

du få det b håb, som du ønsker.

17 Og det skete, at da Aron

havde sagt disse ord, a knælede

kongen ned for Herren, ja, han

kastede sig endog til jorden og

b råbte indtrængende, idet han

sagde:

18 O Gud, Aron har fortalt

mig, at der findes en Gud, og

hvis der findes en Gud, og hvis

du er Gud, vil du da give dig til

kende for mig, så vil jeg aflægge

alle mine synder for at kende

dig og for at kunne blive oprejst

fra de døde og blive frelst på

den yderste dag. Og se, da kon-

b Alma 5:14, 49.

c Matt 13:44–46;

19:16–22.

16a gs Omvendelse.

b Eter 12:4.

17a L&P 5:24.

b gs Bøn.

Similar magazines