MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

303 Almas Bog 23:7–24:2

forkyndelse og blev a omvendt

til Herren, b faldt aldrig fra.

7 For de blev et retfærdigt

folk; de nedlagde oprørsvåbnene,

så de ikke mere kæmpede

mod Gud, ej heller mod nogen

af deres brødre.

8 Se, dette er a dem, der blev

omvendt til Herren:

9 Det lamanitiske folk, der var

i Ismaels land,

10 og også det lamanitiske

folk, der var i Middonis land,

11 og også det lamanitiske

folk, der var i byen Nefi,

12 og også det lamanitiske folk,

der var i a Shiloms land, og som

var i Shemlons land og i byen

Lemuel og i byen Shimnilom.

13 Og det er navnene på

lamanitternes byer, som blev

a omvendt til Herren; og det er

dem, der nedlagde deres oprørsvåben,

ja, alle deres krigsvåben,

og de var alle lamanitter.

14 Og amalekitterne blev ikke

a omvendt, bortset fra én eneste,

ej heller blev nogen af b amulonitterne,

men de forhærdede

hjertet og ligeledes hjertet hos

lamanitterne i de dele af landet,

hvor de end boede, ja, alle deres

landsbyer og alle deres byer.

15 Derfor har vi nævnt alle

lamanitternes byer, hvori de

omvendte sig og kom til kundskab

om sandheden og blev

omvendt.

16 Og se, det skete, at kongen

og de, der var blevet omvendt,

6a gs Omvendelse.

b Alma 27:27.

8a Alma 26:3, 31.

12a Mosi 22:8, 11.

13a Alma 53:10.

14a Alma 24:29.

b Mosi 23:31–39.

17a gs Anti-nefi-lehier.

18a 1 Ne 2:23;

2Ne30:5–6;

nærede ønske om at få et navn,

så de derved kunne blive skelnet

fra deres brødre; derfor rådførte

kongen sig med Aron og

mange af deres præster angående

det navn, som de ville påtage

sig for at kunne blive skelnet.

17 Og det skete, at de kaldte

sig a anti-nefi-lehier; og de blev

kaldt ved det navn og blev ikke

mere kaldt lamanitter.

18 Og de begyndte at blive et

meget arbejdsomt folk; ja, og

de var venlige over for nefitterne;

derfor optog de forbindelse

med dem, og Guds a forbandelse

fulgte dem ikke mere.

KAPITEL 24

Lamanitterne går imod Guds folk

– Anti-nefi-lehierne fryder sig i

Kristus og bliver besøgt af engle –

De vælger at lide døden i stedet for

at forsvare sig – Flere lamanitter

bliver omvendt.Omkring 90–77 f.Kr.

Og det skete, at de amalekitter

og de amulonitter og de lamanitter,

som var i Amulons land

og også i Helams land, og som

var i a Jerusalems land og kort

sagt i hele landet rundt omkring,

og som ikke var blevet

omvendt og ikke havde påtaget

sig navnet b Anti-Nefi-Lehi, blev

ophidset af amalekitterne og af

amulonitterne til vrede mod

deres brødre.

2 Og deres had mod dem blev

3 Ne 2:14–16.

24 1a Alma 21:1.

b Alma 25:1, 13.

Similar magazines