MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 24:3–13 304

overordentlig bittert, endog i

en sådan grad at de begyndte at

sætte sig op mod deres konge,

ja, i en sådan grad at de ikke ønskede,

at han skulle være deres

konge; derfor greb de til våben

mod folket Anti-Nefi-Lehi.

3 Se, kongen overdrog riget til

sin søn, og han gav ham navnet

Anti-Nefi-Lehi.

4 Og kongen døde i det selv

samme år, som lamanitterne

begyndte at træffe forberedelser

til krig mod Guds folk.

5 Se, da Ammon og hans brødre

og alle de, der var kommet

op sammen med ham, så lamanitternes

forberedelser til at

udrydde deres brødre, drog de

til Midjans land, og der mødte

Ammon alle sine brødre; og

derfra kom de til Ismaels land,

så de kunne holde a råd med

Lamoni og også med hans bror

Anti-Nefi-Lehi om, hvad de

skulle gøre for at forsvare sig

mod lamanitterne.

6 Se, der var ikke en eneste

sjæl blandt alle de mennesker,

der var blevet omvendt til Herren,

som ville gribe til våben

mod deres brødre, nej, de ville

end ikke træffe nogen forberedelser

til krig; ja, og deres konge

befalede dem også, at de

ikke skulle gøre det.

7 Se, disse er de ord, som han

sagde til folket angående sagen:

Jeg takker min Gud, mit elskede

folk, for at vor store Gud i sin

godhed har sendt disse vore

brødre nefitterne til os for at

prædike for os og for at overbe-

5a Alma 27:4–13.

7a Mosi 1:5.

9a L&P 18:44.

10a Dan 9:9.

vise os om vore ugudelige fædres

a overleveringer.

8 Og se, jeg takker min store

Gud for, at han har givet os en

del af sin Ånd til at blødgøre

vort hjerte, så vi har optaget

forbindelse med disse brødre,

nefitterne.

9 Og se, jeg takker også min

Gud for, at vi ved at optage denne

forbindelse er blevet overbevist

om vore a synder og om de

mange mord, som vi har begået.

10 Og jeg takker også min

Gud, ja, min store Gud for, at

han har tilstedt os, at vi kan

omvende os fra dette, og også

for, at han har a tilgivet os for

disse vore mange synder og

mord, som vi har begået, og

borttaget b skylden fra vort

hjerte ved sin Søns fortjeneste.

11 Og se nu, mine brødre,

eftersom det har været alt, vi

kunne gøre (da vi var de mest

fortabte af hele menneskeslægten),

at omvende os fra alle vore

synder og de mange mord, som

vi har begået, og at få Gud til at

a borttage dem fra vort hjerte, for

det var alt, vi kunne gøre for at

omvende os tilstrækkeligt for

Gud, så han ville borttage vor

skamplet –

12 se, mine højst elskede brødre,

eftersom Gud har borttaget

vor skamplet, og vore sværd er

blevet blanke, så lad os ikke

mere plette vore sværd med

vore brødres blod.

13 Se, jeg siger jer: Nej, lad os

holde vore sværd tilbage, så de

ikke bliver plettet med vore

b gs Skyld.

11a Es 53:4–6.

Similar magazines