MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 24:21–30 306

sted og også at udrydde folket

Anti-Nefi-Lehi af landet.

21 Se, da folket så, at de kom

imod dem, gik de ud for at

møde dem og a kastede sig til

jorden for dem og begyndte at

påkalde Herrens navn; og således

lå de i denne stilling, da

lamanitterne overfaldt dem og

begyndte at slå dem ihjel med

sværdet.

22 Og uden således at møde

nogen modstand slog de et

tusind og fem af dem ihjel; og

vi ved, at de er velsignede, for

de er gået bort for at bo hos

deres Gud.

23 Se, da lamanitterne så, at

deres brødre ikke ville flygte

for sværdet, og at de heller

ikke vendte sig til højre eller til

venstre, men at de lagde sig

ned og a omkom og priste Gud,

selv mens de omkom under

sværdet –

24 se, da lamanitterne så dette,

a lod de være med at slå dem

ihjel; og der var mange, hvis

hjerte b svulmede for dem af

deres brødre, som var faldet

for sværdet, for de angrede det,

som de havde gjort.

25 Og det skete, at de kastede

deres krigsvåben fra sig, og de

ville ikke tage dem op igen; for

de var naget af de mord, som de

havde begået; og de faldt ned

ligesom deres brødre og forlod

sig på barmhjertigheden fra

21a Alma 27:3.

23a Alma 26:32.

24a Alma 25:1.

b gs Medfølelse.

26a Åb 14:13.

27a Es 55:8–9;

Alma 37:6–7.

28a Alma 1:15; 2:1, 20.

b Alma 21:4.

29a Alma 23:14.

30a Matt 12:45.

b Hebr 10:26;

dem, hvis arme var løftet for at

slå dem ihjel.

26 Og det skete, at Guds folk

den dag tog imod flere end det

antal, der var blevet slået ihjel;

og de, der var blevet slået ihjel,

var retfærdige folk; derfor har

vi ingen grund til at tvivle på,

at de blev a frelst.

27 Og der blev ikke slået

en eneste ugudelig mand ihjel

blandt dem, men flere end et

tusind blev bragt til kundskab

om sandheden; således ser vi,

at Herren virker på mange

a måder for sit folks frelse.

28 Se, den største del af de lamanitter,

der slog så mange af

deres brødre ihjel, var amalekitter

og amulonitter, hvoraf

den største del var af a nehorernes

b orden.

29 Se, blandt dem, der sluttede

sig til Herrens folk, var der

a ingen, der var amalekitter eller

amulonitter, eller som var af

Nehors orden, men de var virkelige

efterkommere af Laman

og Lemuel.

30 Og således kan vi tydeligt

se, at efter at et folk engang

er blevet a oplyst af Guds Ånd

og har fået stor b kundskab om

det, der vedrører retfærdighed

og derefter er c faldet fra i synd

og overtrædelse, bliver de mere

forhærdede, og deres tilstand

bliver således d værre, end hvis

de aldrig havde kendt dette.

Alma 47:36.

c 2 Ne 31:14;

Alma 9:19.

gs Frafald.

d 2 Pet 2:20–21.

Similar magazines