MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

311 Almas Bog 26:25–34

terne om urigtigheden af deres

fædres a overleveringer, så b stivnakket

et folk, som de er, hvis

hjerte fryder sig ved udgydelse

af blod, hvis dage er blevet

tilbragt i den groveste ugudelighed,

og hvis veje har været

overtræderens veje fra begyndelsen?

Se, mine brødre, I

husker, at dette var deres sprog.

25 Og de sagde endvidere:

Lad os gribe til våben mod dem,

så vi kan udrydde dem og

deres ugudelighed af landet, så

de ikke løber os over ende og

udrydder os.

26 Men se, mine elskede brødre,

vi kom ud i ødemarken, ikke

i den hensigt at udrydde vore

brødre, men i den hensigt, at vi

måske kunne frelse nogle få af

deres sjæle.

27 Se, da vi følte os nedtrykte i

hjertet og skulle til at vende tilbage,

se, da a trøstede Herren os

og sagde: Drag ud blandt jeres

brødre lamanitterne, og bær

jeres b trængsler med c tålmodighed,

så vil jeg give jer medgang.

28 Og se nu, vi er kommet og

har været ude blandt dem; og

vi har været tålmodige i vore

lidelser, og vi har lidt ethvert

afsavn; ja, vi har rejst fra hus

til hus, idet vi har forladt os

på verdens barmhjertighed –

ikke på verdens barmhjertighed

alene, men også på Guds barmhjertighed.

29 Og vi er gået ind i deres

huse og har undervist dem, og

24a Mosi 10:11–17.

b Mosi 13:29.

27a Alma 17:9–11.

b Alma 20:29–30.

gs Modgang.

c gs Tålmodighed.

30a L&P 18:15–16.

31a Alma 23:8–13.

vi har undervist dem på deres

gader, ja, og vi har undervist

dem på deres høje; og vi er også

gået ind i deres templer og deres

synagoger og har undervist

dem; og vi er blevet stødt ud og

spottet og spyttet på og slået på

kinderne; og vi er blevet stenet

og pågrebet og bundet med

stærke reb og kastet i fængsel;

og ved Guds kraft og visdom er

vi blevet udfriet igen.

30 Og vi har lidt alle slags

trængsler, og alt dette for at vi

måske kunne blive midlet til at

frelse en eller anden sjæl; og vi

troede, at vor a glæde ville blive

fuldkommen, hvis vi måske

kunne blive midlet til at frelse

nogle.

31 Se nu, vi kan se tilbage og

se frugterne af vort arbejde, og

er de få? Jeg siger jer: Nej, de er

a mange; ja, og vi kan se deres

oprigtighed på grund af deres

kærlighed til deres brødre og

også til os.

32 For se, de ville hellere a ofre

deres liv end berøve deres fjende

livet, og de har b gravet deres

krigsvåben dybt ned i jorden

på grund af kærlighed til deres

brødre.

33 Og se, nu siger jeg jer: Har

der været så stor kærlighed i

hele landet? Se, jeg siger jer: Nej,

det har der ikke, ikke engang

blandt nefitterne.

34 For se, de ville gribe til

våben mod deres brødre; de

ville ikke lade sig slå ihjel. Men

32a Alma 24:20–24.

b Alma 24:15.

Similar magazines