MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 30:45–53 322

tegn, når du har a alle disse dine

brødres vidnesbyrd og også alle

de hellige profeters? Du har

skrifterne for dig, ja, og b alting

viser, at der er en Gud, ja, selve

c jorden og alt, der er på dens

overflade, ja, og dens d bevægelse,

ja, og også alle e planeterne,

som bevæger sig i deres regelmæssige

bane, vidner om, at

der er en allerhøjeste skaber.

45 Og dog drager du omkring

og forleder dette folks hjerte,

idet du aflægger vidnesbyrd

for dem om, at der ingen Gud

er. Og vil du stadig fornægte til

trods for alle disse vidnesbyrd?

Og han sagde: Ja, jeg vil fornægte,

medmindre du viser

mig et tegn.

46 Og se, det skete, at Alma

sagde til ham: Se, jeg er bedrøvet

over dit hjertes hårdhed, ja,

at du stadig vil modsætte dig

sandhedens ånd, så din sjæl

går fortabt.

47 Men se, det er a bedre, at din

sjæl går tabt, end at du skulle

være et redskab til at føre mange

sjæle ned i fordærv ved dine

løgnagtige og smigrende ord;

hvis du derfor igen fornægter,

se, da skal Gud slå dig, så

du bliver stum, så du aldrig

mere skal åbne din mund, så

du aldrig mere skal bedrage

dette folk.

48 Se, Korihor sagde til ham:

Jeg fornægter ikke eksistensen

af en Gud, men jeg tror ikke på,

at der er en Gud; og jeg siger

44a Mosi 13:33–34.

b Sl 19:2; L&P 88:47.

c Job 12:7–10.

d Hel 12:11–15.

e Moses 6:63.

47a 1 Ne 4:13.

49a 2 Krøn 13:20.

52a Alma 30:42.

også, at du ikke ved, at der er

en Gud; og medmindre du viser

mig et tegn, vil jeg ikke tro.

49 Se, Alma sagde til ham:

Dette vil jeg give dig som et

tegn, at du skal blive a gjort stum

i overensstemmelse med mine

ord, og jeg siger i Guds navn:

Du skal blive gjort stum, så du

ikke mere skal have mæle.

50 Se, da Alma havde sagt disse

ord, blev Korihor gjort stum,

så han i overensstemmelse med

Almas ord ikke havde mæle.

51 Og se, da overdommeren

så det, rakte han hånden ud og

skrev til Korihor, således: Er du

overbevist om Guds magt? På

hvem ønskede du, at Alma

skulle vise sit tegn? Ønskede

du, at han skulle plage andre

for at vise dig et tegn? Se, han

har vist dig et tegn, og vil du nu

fortsat fornægte?

52 Og Korihor rakte hånden

frem og skrev således: Jeg ved,

at jeg er stum, for jeg kan ikke

tale; og jeg ved, at intet undtagen

Guds kraft kunne bringe

dette over mig; ja, og jeg har

altid a vidst, at der var en Gud.

53 Men se, Djævelen har a bedraget

mig, for han b viste sig

for mig i en engels skikkelse og

sagde til mig: Drag ud, og vind

dette folk tilbage, for de er alle

faret vild efter en ukendt Gud.

Og han sagde til mig: Der er

c ingen Gud; ja, han lærte mig,

hvad jeg skulle sige. Og jeg har

forkyndt hans ord, og jeg for-

53a Jakob 7:14.

b 2 Kor 11:14;

2 Ne 9:9.

c Sl 10:4.

Similar magazines