MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

323 Almas Bog 30:54–31:2

kyndte dem, fordi de var behagelige

for det d kødelige sind,

og jeg forkyndte dem, så jeg til

sidst havde megen medgang,

således at jeg sandelig troede,

at de var sande; og af denne

grund modstod jeg sandheden,

så jeg til sidst har bragt denne

store forbandelse over mig.

54 Se, da han havde sagt

dette, bad han indtrængende

Alma om at bede til Gud, så

forbandelsen kunne blive taget

fra ham.

55 Men Alma sagde til ham:

Hvis denne forbandelse blev

taget fra dig, ville du igen forlede

dette folks hjerte, derfor

skal det ske dig som Herren vil.

56 Og det skete, at forbandelsen

ikke blev taget bort fra

Korihor, men han blev stødt ud

og gik fra hus til hus og tiggede

føden.

57 Se, efterretningen om, hvad

der var hændt Korihor, blev

straks forkyndt ud over hele

landet; ja, proklamationen blev

sendt ud af overdommeren til

alle folk i landet, idet den kundgjorde

for dem, som havde troet

på Korihors ord, at de hastigt

skulle omvende sig, for at

de samme straffedomme ikke

skulle komme over dem.

58 Og det skete, at de alle blev

overbevist om Korihors ugudelighed,

derfor blev de alle igen

omvendt til Herren; og dette

gjorde ende på ugudeligheden

efter Korihors vis. Og Korihor

53d gs Kødelig.

60a gs Djævelen.

b Alma 3:26–27; 5:41–42;

L&P 29:45.

c gs Helvede.

31 1a 2 Mos 20:5;

Mosi 13:13.

b 2 Ne 9:37.

gik omkring fra hus til hus og

tiggede mad til sit underhold.

59 Og det skete, at mens han

gik omkring blandt folket – ja,

blandt et folk, der havde skilt

sig ud fra nefitterne og kaldt

sig zoramitter, eftersom de blev

ledet af en mand, hvis navn var

Zoram – og mens han gik omkring

blandt dem, se, da blev

han løbet omkuld og trådt ned,

indtil han døde.

60 Og således ser vi enden

for den, som fordrejer Herrens

veje; og således ser vi, at a Djævelen

ikke b støtter sine børn på

den yderste dag, men hastigt

drager dem ned til c helvede.

KAPITEL 31

Alma leder en mission, der skal

vinde de frafaldne zoramitter tilbage

– Zoramitterne forkaster

Kristus, tror på en falsk forestilling

om udvælgelse og tilbeder med faste

bønner – Missionærerne bliver

fyldt af den hellige Ånd – Deres

trængsler bliver opslugt i glæden

over Kristus. Omkring 74 f.Kr.

Se, det skete efter Korihors

endeligt, at Alma, der havde

fået tidender om, at zoramitterne

fordrejede Herrens veje, og

at Zoram, der var deres leder,

forledte folkets hjerte til at a bøje

sig for stumme b afguder, igen

begyndte at blive c syg om hjertet

på grund af folkets ugudelighed.

2 For det var årsag til stor

gs Afgudsdyrkelse.

c Alma 35:15.

Similar magazines