MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 31:3–13 324

a sorg for Alma at kende til

ugudelighed blandt sit folk;

derfor var han overordentlig

sorgfuld i hjertet på grund

af zoramitternes adskillelse fra

nefitterne.

3 Se, zoramitterne havde samlet

sig i et land, som de kaldte

Antionum, som lå øst for Zarahemlas

land, som næsten grænsede

op til kysten, der lå syd for

Jershons land, og som også

grænsede op til ødemarken mod

syd, hvilken ødemark var fuld

af lamanitter.

4 Se, nefitterne frygtede meget,

at zoramitterne ville optage forbindelse

med lamanitterne, og

at det ville blive årsagen til

store tab for nefitterne.

5 Og se, eftersom a forkyndelsen

af b ordet havde en stærk

tendens til at c få folket til at gøre

det, der var retfærdigt – ja, den

havde haft en større virkning

på folkets sind end sværdet eller

noget som helst andet, der

var hændt dem – mente Alma

derfor, at det var tjenligt, at

de skulle prøve virkeevnen af

Guds ord.

6 Derfor tog han Ammon og

Aron og Omner; og Himni efterlod

han i menigheden i Zarahemla;

men de tre førstnævnte

tog han med sig og også Amulek

og Ze’ezrom, der var i

Melek; og han tog også to af

sine sønner med sig.

7 Se, den ældste af sine sønner

2a Mosi 28:3;

3 Ne 17:14;

Moses 7:41.

5a En 1:23; Alma 4:19.

gs Prædike.

b Hebr 4:12;

Jakob 2:8;

Alma 36:26.

c Jar 1:11–12;

L&P 11:2.

tog han ikke med sig, og hans

navn var a Helaman; men navnene

på dem, som han tog med

sig, var Shiblon og Corianton;

og dette er navnene på dem,

som drog med ham ud blandt

b zoramitterne for at prædike

ordet for dem.

8 Se, zoramitterne havde a skilt

sig ud fra nefitterne, derfor

havde de fået Guds ord prædiket

for sig.

9 Men de var a faldet i store

vildfarelser, for de ville ikke

bestræbe sig på at holde Guds

befalinger og hans lovbud i

henhold til Moseloven.

10 Ej heller ville de iagttage

kirkens skikke om daglig at

fortsætte i bøn og anråbelse til

Gud, så de ikke skulle falde i

fristelse.

11 Ja, kort sagt fordrejede

de Herrens veje i såre mange

tilfælde; af denne grund drog

Alma og hans brødre derfor

ind i landet for at prædike ordet

for dem.

12 Se, da de var kommet ind i

landet, se, da opdagede de til

deres forbavselse, at zoramitterne

havde bygget synagoger,

og at de samledes én dag om

ugen, hvilken dag de kaldte

Herrens dag; og de tilbad på en

måde, som Alma og hans brødre

aldrig havde set;

13 for de havde bygget et sted

midt i deres synagoger, et sted

til at stå på, som ragede højt op

7a gs Helaman,

Almas søn.

b Alma 30:59.

8a Alma 24:30.

9a gs Frafald.

Similar magazines