MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

331 Almas Bog 32:43–33:11

rent; og I skal tage for jer af denne

frugt, indtil I er mætte, så I

ikke sulter, ej heller skal I tørste.

43 Da, mine brødre, skal I

høste lønnen for jeres tro og

jeres flid og tålmodighed og

langmodighed, mens I ventede

på, at træet skulle frembringe

frugt til jer.

KAPITEL 33

Zenos forkyndte, at mennesker

skal bede og tilbede hvor som helst,

og at straffedomme bliver bortvendt

på grund af Sønnen – Zenok

forkyndte, at barmhjertighed bliver

skænket på grund af Sønnen –

Moses havde i ørkenen rejst et

sindbillede på Guds Søn. Omkring

74 f.Kr.

Se, efter at Alma nu havde talt

disse ord, sendte de bud til

ham og ønskede at få at vide,

om de skulle tro på a én Gud, for

at de kunne få den frugt, om

hvilken han havde talt, eller

hvorledes de skulle så det b frø,

eller det ord, om hvilket han

havde talt, og som han sagde

skulle sås i deres hjerte, eller på

hvilken måde de skulle begynde

at udøve deres tro.

2 Og Alma sagde til dem: Se,

I har sagt, at I a ikke kan tilbede

jeres Gud, fordi I er blevet stødt

ud af jeres synagoger. Men se,

jeg siger jer, at hvis I mener, at

I ikke kan tilbede Gud, tager

33 1a 2 Ne 31:21;

Mosi 15:2–4.

b Alma 32:28–43.

2a Alma 32:5.

b Alma 37:3–10.

3a gs Skrifter –

Forsvundne

skrifter; Zenos.

b gs Tilbedelse.

4a Matt 5:44.

I meget fejl, og I burde granske

b skrifterne, og hvis I mener, at

de har lært jer dette, så forstår

I dem ikke.

3 Husker I at have læst, hvad

a Zenos, den fordums profet,

har sagt angående bøn eller

b tilbedelse?

4 For han sagde: Du er barmhjertig,

o Gud, for du har hørt

min bøn, selv da jeg var i

ørkenen; ja, du var barmhjertig,

da jeg bad for dem, der var

mine a fjender, og du vendte

dem til mig.

5 Ja, o Gud, og du var barmhjertig

mod mig, da jeg anråbte

dig på min a mark, da jeg anråbte

dig i min bøn, og du hørte mig.

6 Og videre, o Gud, da jeg

vendte tilbage til mit hus, hørte

du mig i min bøn.

7 Og da jeg gik ind i mit a kammer,

o Herre, og bad til dig,

hørte du mig.

8 Ja, du er barmhjertig mod

dine børn, når de anråber dig for

at blive hørt af dig og ikke af

mennesker, og du vil høre dem.

9 Ja, o Gud, du har været barmhjertig

mod mig og hørt mine

råb midt i dine forsamlinger.

10 Ja, og du har også hørt mig,

når jeg er blevet a stødt ud og er

blevet foragtet af mine fjender;

ja, du hørte mine råb og var

vred på mine fjender, og du

hjemsøgte dem i din vrede med

hastig undergang.

11 Og du hørte mig på grund

5a Alma 34:20–25.

7a Matt 6:5–6;

Alma 34:26.

10a Alma 32:5.

Similar magazines