MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 33:12–23 332

af mine trængsler og min oprigtighed;

og det er på grund af din

Søn, at du har været så barmhjertig

mod mig; derfor vil jeg

anråbe dig i alle mine trængsler,

for i dig er min glæde, for du har

bortvendt dine straffedomme

fra mig på grund af din Søn.

12 Og nu sagde Alma til dem:

Tror I de a skrifter, der er blevet

skrevet af dem, der levede

fordum?

13 Se, hvis I gør det, da må I

tro på, hvad a Zenos sagde, for

se, han sagde: Du har bortvendt

dine straffedomme på grund af

din Søn.

14 Se nu, mine brødre, jeg vil

spørge, om I har læst skrifterne?

Hvis I har, hvordan kan I så

undlade at tro på Guds Søn?

15 For der står a ikke skrevet, at

Zenos alene talte om dette, men

b Zenok talte også om dette –

16 for se, han sagde: Du er vred,

o Herre, på dette folk, fordi de

ikke vil forstå din barmhjertighed,

som du har skænket dem

på grund af din Søn.

17 Og nu, mine brødre, ser I,

at en anden fordums profet har

vidnet om Guds Søn, og fordi

folket ikke ville forstå hans ord,

a stenede de ham til døde.

18 Men se, det er ikke alt; disse

er ikke de eneste, der har talt

angående Guds Søn.

19 Se, han blev omtalt af

a Moses; ja, og se, der blev b rejst

12a gs Skrifter.

13a Alma 34:7.

15a Jakob 4:4.

b 1 Ne 19:10;

Alma 34:7.

17a gs Martyr.

19a 5 Mos 18:15, 18;

Alma 34:7.

b Joh 3:14; Hel 8:14–15.

c 4 Mos 21:9;

2 Ne 25:20;

Mosi 3:15.

20a 1 Ne 17:40–41.

22a Alma 32:27–28.

et c sindbillede i ørkenen, så hver

den, der ville se på det, kunne

leve. Og mange så og levede.

20 Men få forstod betydningen

af dette, og dette på grund af

hjertets hårdhed. Men der var

mange, der var så forhærdede,

at de ikke ville se, derfor omkom

de. Se, grunden til, at de

ikke ville se, er, at de ikke troede,

at det kunne a helbrede dem.

21 O, mine brødre, hvis I kunne

blive helbredt ved blot at

kaste blikket omkring, for at I

kunne blive helbredt, ville I da

ikke hurtigt se, eller ville I hellere

forhærde hjertet i vantro og

være lade, så I ikke kaster blikket

omkring, så I omkommer?

22 Hvis så er, skal ve komme

over jer; men hvis så ikke er, da

kast blikket omkring, og a begynd

at tro på Guds Søn, at han

vil komme for at forløse sit folk,

og at han skal lide og dø for at

b sone for deres synder, og at

han skal c opstå igen fra de døde,

hvilket skal tilvejebringe d opstandelsen,

så alle mennesker

skal stå foran ham for at blive

dømt efter deres e gerninger på

den yderste og dommens dag.

23 Og nu, mine brødre, ønsker

jeg af jer, at I skal a så dette ord i

hjertet, og når det begynder at

svulme, så plej det ved jeres

tro. Og se, det bliver et træ, der

b vokser op i jer til evigtvarende

liv. Og måtte Gud da tilstede

b Alma 22:14; 34:8–9.

c gs Opstandelse.

d Alma 11:44.

e gs Gerninger.

23a Alma 33:1; 34:4.

b Alma 32:41;

L&P 63:23.

Similar magazines