MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 34:10–23 334

10 For det er nødvendigt, at

der skal bringes et stort og sidste

a offer, ja, ikke et offer af et menneske,

ej heller af et dyr, ej heller

af nogen slags fugl, for det

skal ikke være et menneskebragt

offer; men det skal være et

b altomfattende og evigt c offer.

11 Se, der er ikke nogen, der

kan ofre sit eget blod og derved

sone for en andens synder. Se,

hvis nogen myrder, se, tager da

vor lov, som er a retfærdig, hans

brors liv? Jeg siger jer: Nej.

12 Men loven kræver, at den,

der har a myrdet, lader livet;

derfor kan intet mindre end en

altomfattende forsoning være

tilstrækkelig for verdens synder.

13 Derfor er det nødvendigt,

at der skal bringes et stort og

sidste offer; og så skal der være,

eller må der nødvendigvis være,

en a ende på blodsudgydelse; så

skal b Moseloven være opfyldt;

ja, den skal være helt opfyldt,

hvert bogstav og hver tøddel,

og intet skal være forgået.

14 Og se, dette er hele a meningen

med b loven; hver lille del

peger mod det store og sidste

c offer; og dette store og sidste

offer bliver Guds Søn, ja, altomfattende

og evigt.

15 Og således skal han bringe

a frelse til alle dem, der vil tro

på hans navn, for dette er

hensigten med denne sidste

10a Moses 5:6–7.

b 2Ne9:7.

c gs Ofre.

11a 5 Mos 24:16;

Mosi 29:25.

12a gs Dødsstraf; Mord.

13a 3 Ne 9:17, 19–20.

b 3 Ne 15:5.

14a Alma 30:3.

b gs Moseloven.

c L&P 138:35.

15a gs Frelse.

16a gs Barmhjertighed.

b gs Retfærdig,

retfærdighed.

c Alma 12:32.

ofring, at tilvejebringe den inderlige

barmhjertighed, som

overvælder retfærdigheden og

tilvejebringer en måde for menneskene,

hvorpå de kan have

tro til omvendelse.

16 Og således kan a barmhjertigheden

tilfredsstille b retfærdighedens

krav og omslutter

dem i sikkerhedens arme, mens

den, der ikke udøver nogen tro

til omvendelse, bliver udsat

for hele loven bestående af c retfærdighedens

krav; derfor tilvejebringes

den store og evige

d forløsningsplan kun for den,

der har tro til omvendelse.

17 Måtte Gud derfor tilstede

jer, mine brødre, at I må begynde

at udøve jeres a tro til omvendelse,

så I begynder at b påkalde

hans hellige navn om, at han vil

have barmhjertighed med jer;

18 ja, anråb ham om barmhjertighed,

for han er mægtig til

at frelse.

19 Ja, ydmyg jer, og vedbliv i

bøn til ham.

20 Anråb ham, når I er i jeres

marker, ja, for alle jeres flokke.

21 a Anråb ham i jeres huse, ja,

for hele jeres husstand, både

morgen, middag og aften.

22 Ja, anråb ham mod jeres

fjenders magt.

23 Ja, a anråb ham mod b Djævelen,

som er en fjende af al

c retfærdighed.

d gs Forløsningsplanen.

17a gs Tro.

b gs Bøn.

21a Sl 5:2–4; 3 Ne 18:21.

23a 3 Ne 18:15, 18.

b gs Djævelen.

c gs Retfærdig,

retfærdighed.

Similar magazines